Level 25 Level 27
Level 26

Day 26


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
maximum
хамгийн их, боломжит хамгийн их
flee
зугтах
vulnerable
эмзэг, хэврэг
signify
илэрхийлэх, шинж тэмдэг болох
mythology
үлгэр домгийн судлал
colleague
хамт ажиллагч
torment
тамлалт, шаналгалт
provide
хангах, бэлтгэх
loyalty
үнэнч сэтгэл, шударга зан
volunteer
сайн дурын
prejudice
ялгаварлах, гадуурхах, сэжиглэх
shrill
царгисан, чарласан (дуу, чимээ)
jolly
жаргал, цэнгэл
witty
хошин, ухаантай
hinder
садаа болох, дараа болох