Level 16 Level 18
Level 17

Day 17


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
plea
уриалга, гуйлт
weary
ядарсан, залхсан, тэвчээр алдсан
collide
мөргөлдөх
confirm
батлах, баталгаажуулах
verify
шалгах, магадлах
anticipate
сэрэмжлэх, урьдчилан мэдэх
dilemma
түвэгтэй нөхцөл байдал, сонгох зайлшгүй байдал
detour
ялгаатай эсвэл тойруу зам
merit
сайн чанар, давуу тал
transmit
дамжуулах
relieve
бууруулах багасгах
baffle
ойлгомжгүй, ойлгохгүй байх
warden
сахиул, харуул
acknowledge
хүлээн зөвшөөрөх, хариу батлах
justice
шударга ёс, үнэн шударга