Level 15 Level 17
Level 16

Day 16


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ban
хориглох
panic
самгардал, сандрал
appropriate
зохимжтой, цагаа олсон
emerge
гарч ирэх
jagged
арзгар, шүдэрхэг
linger
саатах, удаан суух
ambush
отолт, нуувч
crafty
мэхтэй, овсгоотой
defiant
өдсөн, эсэргүү
vigor
хүч чадал, эрч хүч
perish
сөнөх, мөхөх
fragile
хэврэг, сул
captive
хоригдол, эрх нь хасагдсан
prosper
амжилт гаргах, хөгжих
devour
ховдоглон идэх, залгих