Level 11 Level 13
Level 12

Day 12


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vicious
гаж буруу, зэрлэг
violent
дийдлэшгүй, хүчтэй
whirling
эргэлдэх, эргэлдсэн
alter
өөрчлөх, солих
casual
жирийн, өдөр тутмын
expand
өргөжүүлэх
fortunate
азтай, хувьтай
innovative
шинийг санаагчлагч
mature
насанд хүрэх, боловсрох
pioneer
түрүүлэх, санаачлах, тэргүүлэх
pledge
барьцаанд өгөх, амлах
pursue
хөөх, мөрдөх
revise
шалгах, нягтлах
sacred
халдашгүй, ариун
unanimous
санал нэгтэй(зөвшөөрөх зэрэг)