Level 37
Level 38

11B


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Organisation for European Economic Cooperation (OEEC)
Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete
North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
Észak-Atlanti Szerződés Szervezete
Council of Europa
Európa Tanács
Treaty of Paris
Párizsi Egyezmény
European Coal and Steel Community (ECSC)
Európai Szén és Acélközösség
European Economic Community (EEC)
Európai Gazdasági Közösség
Treaty of Rome
Római Szerződés
Common Customs Tariff (CCT)
Közös Vámtarifa
Common Agricultural Policy (CAP)
Közös Mezőgazdasági Politika
free movement of labour, capital and services
munkaerő, tőke és szolgáltatások szabad áramlása
European Atomic Energy Commission (EURATOM)
Európai Atomenergia Bizottság
European Community (EC)
Európai Közösség
European Monetary System (EMS)
Európai Monetáris Rendszer
disruption
feldarabolódás
floating exchange rate
lebegő árfolyam
White Paper
Fehér Könyv
Single European Act (SEA)
EGységes Európai Okmány
Maastricht Treaty
Maastrichti Szerződés
The Treaty on European Union
az Európai Unióról szóló egyezmény
convergence
egyesülés
provision for
felkészülés valamire
Economic and Monetary Union (EMU)
Gazdasági és Monetáris Unió
pillar
pillér
Schengen Agreement and Convention
Schengeni Egyezmény
people
nemzet
European Citizenship
Európai Állampolgárság
to confer
adományoz
to stand for election
indul a választáson
to boost
ösztönöz
to set up
létrehoz
European Monetary Institute (EMI)
Európai Monetáris Intézet
to pave the way for sg
egyengeti az útját
European Central Bank (ECB)
Európai Központi Bank
tender
fizetőeszköz
accounting currency
számlapénz
European Commission
európai bizottság
executive
végrehajtói
Council of Ministers
Minisztertanács
European Parliament
Európai Parlament
legislative proposal
törvényjavaslat
legislative body
törvényhozói testület
Union budget
uniós költségvetés
to apportion
arányosan feloszt
European Court of Justice
Európai Bíróság
to enforce
végrehajt
European Court of Auditors
Európai SZámvevőszék
enlarged
kibővített
backwardness
elmaradottság
Structural Funds
Strukturális Alapok
Cohesion Funds
Kohéziós Alapok
European Social Funds (ESF)
Európai SZociális Alap
European Regional Development Fund (ERDF)
Európai Regionális Fejlesztési Alap
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG)
Halászati Tanácsadó Pénzügyi Eszköz
to equilibrate
kiegyensúlyoz
collapse of communist regimes
kommunista rendszerek összeomlása
Countries of Central and Eastern Europe (CCEE)
Közép és Kelet Európai Országok
restructuring
szerkezeti átalakítás
to conclude
megköt (szerződés)
Association Agreement
TÁrsulási Szerződés
legal approximation
jogi közeledés
progressively
fokozatosan, egyre inkább
accession negotiations
csatlakozási tárgyalások
to conclude negotiations
lezárja a tárgyalásokat
Referendum on Accession to the EU
Eu csatlakozásról szóló népszavazás
Accession Treaty
Csatlakozási Egyezmény
to go to the polls
szavazni megy
Prime Minister (PM)
miniszterelnök
Foreign Minister
külügyminiszter
debt crisis
hitelválság
far-reaching consequences
messzemenő következmények
collapse
összeomlás
unforeseeable
beláthatatlan
European Financial Stability Facility (EFSF)
Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz
rescue package
segélycsomag
Eurozone
euróövezet
indebtedness
eladósodás
downgrading
visszaminősítés
real wage
reálbér
to patch up
befoltoz
austerity measures
megszorító intézkedések