Level 35 Level 37
Level 36

10D


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
insurance
biztosítás
insured
biztosított
insurer
biztosító
to take out an insurance policy
biztosítást köt
insurance policy
biztosítási kötvény
policyholder
biztosított
premium
biztosítási díj
insurance cover
biztosítási fedezet
compensation
kártérítés, kompenzációs ügylet
insurable risk
biztosítható kárveszély
uninsurable risk
nem biztosítható kockázat
rust
rozsda
inadequate packing
nem megfelelő csomagolás
to be entitled to sg
jogosult vmire
utmost good faith
a jóhiszeműség elve
indemnity
kártérítés
proximate cause
közvetlen ok
contribution
fedezeti hozzájárulás
subrogation
jogátruházás
mitigation
kár minimalizálása
to mislead
félrevezet
to be liable to do sg
felelős vmiért
incident of loss
káresemény
life assurance
életbiztosítás
accident insurance
balesetbiztosítás
damages
kártérítés
over-insured
túlbiztosított
to submit a claim
igényt benyújt
reimbursement
visszafizetés
average clause
középérték záradék
face value
névérték
actual value
tényleges érték
to indemnify
kártalanít
breach (of contract)
szerződésszegés
reinsurance
viszontbiztosítás
property insurance
vagyonbiztosítás
household insurance
ingatlanbiztosítás
contents insurance
lakás tartozékaira kötött biztosítás
buildings insurance
épületbiztosítás
marine insurance
tengeri biztosítás
peril
veszély
hull insurance
hajótörzs biztosítás
freight insurance
fuvardíj biztosítás
shipowner's liability insurance
hajótulajdonos felelősségbiztosítás
cargo insurance
rakománybiztosítás
total loss
totálkár
partial loss
részleges kár
major peril
súlyosabb kockázat
collision
ütközés
stranding
zátonyra futás
minor peril
csekélyebb kockázat
voluntarily incurred loss
szándékosan elszenvedett veszteség
involuntarily incurred loss
nem szándékosan elszenvedett veszteség
cast away
hajóból nagy veszély esetén könnyítésül a tengerbe dobott áru
fixtures
berendezési tárgyak
voyage
hajóút
average
hajókár
Free of Particular Average (FPA)
részleges hajókár nélkül
With Particular Average (WPA)
részleges hajókárral
strike
munkabeszüntetés
riot
lázadás
war risk
háborús kockázat
civil commotion
polgári zavargás
liability insurance
felelősségbiztosítás
negligence
hanyagság
vehicle insurance
járműbiztosítás
medical coverage
egészségügyi ellátásra kiterjedő biztosítási fedezet
hospitalisation
kórházi kezelés
personal accident insurance
személyes balesetbiztosítás
theft insurance
lopás elleni biztosítás
partial or total disability
részleges vagy teljes rokkantság
life assurance
életbiztosítás
whole-life policy
egész életre szóló kötvény
endowment policy
javadalmazásos kötvény
term policy
határidős kötvény
annuity policy
évjáradék-biztosítás
straight life policy
egyenes életbiztosítási kötvény
whole-life with limited payments policy
korlátozott fizetésű egész életre szóló kötvény
to expire
lejár
mortgage guarantee policy
jelzálogkötvény
mortgagor
jelzálog-adós
proceeds
hozam
beneficiary
kedvezményezett
double endowment policy
dupla javadalmazásos kötvény
aviation insurance
repülőgép biztosítás
crop insurance
terménybiztosítás
fidelity bond
óvadékbiztosítás
public liability insurance
vállalati felelősségbiztosítás
directors and officers liability
vezetői felelősségbiztosítás
professional indemnity insurance
szakmai felelősségbiztosítás
credit insurance
hitelbiztosítás
mortgage insurance
jelzálogbiztosítás
social insurance
társadalombiztosítás
retirement savings insurance
nyugdíj-előtakarékosság biztosítás
accident insurance
balesetbiztosítás