Level 20 Level 22

93 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
entrepreneur
vállalkozó
to take initiative
kezdeményez
to allocate
kioszt
to set up a business
vállalkozást elindít
would-be
leendő
venture
vállalkozás
business plan
üzleti terv
marketing plan
marketing terv
operational plan
működési terv
financial plan
pénzügyi terv
risk analysis
kockázatelemzés
course of business
üzletmenet
executive summary
vezetői összefoglaló
concise
rövid, tömör
industry profile
ágazati elemzés
market analysis
piacelemzés
target market
célpiac
primary competitor
elsődleges versenytárs
competitive advantage
versenyelőny
inventory
raktárkészlet
corporate profile
szervezeti leírás
legal structure
jogi forma
feasible
megvalósítható (anyagilag)
financial statement
pénzügyi jelentés
balance sheet
mérleg
income statement
eredménykimutatás
cash flow statement
készpénzáramlás elemzés
break-even analysis
fedezeti pont elemzés
assets
eszközök, követelések
liabilities
kötelezettségek, tartozás
shareholders' equity
befektetett tőke
pending payment
hátralék
long-term debt
hosszú lejáratú hitel
interest payment
kamattartozás
aggregate
összes
net worth
nettó érték
retained earnings
felhalmozott eredmény
profit and loss statement
eredménykimutatás (4 szóban)
financial performance
pénzügyi teljesítmény
bottom line
nettó eszközök, mérlegfőösszeg, döntő tényező, lényeg
operating activities
üzemi/üzleti tevékenységek
non-operating activities
nem üzleti tevékenységek
solvency
fizetőképesség
break-even point
fedezeti pont
fixed costs
fix költségek
variable costs
változó költségek
to pose a threat
fenyegetést jelent
SWOT analysis
SWOT elemzés
contingency plan
vészhelyzeti terv
Memorandum of Association
alapító okirat
articles of association
alapszabályok
to draw up
megszövegez
founding member
alapító tag
Companies House
cégjegyzék
to file
iktat
registrar
nyilvántartó
certificate of registration
bejegyzési igazolás
constitution
alapszabály
object
vagyontárgy
authorised share capital
jegyzett tőke
transferability of shares
részvények átruházhatósága
liabilities
kötelezettségek
dividend policy
osztalékpolitika
to countersign
ellenjegyez
attorney
ügyvéd
notary public
közjegyző
Registration Court
Cégbíróság
notarisation
hitelesítés
assets
eszközök
invested or fixed assets
befektetett eszközök
intangible assets
immateriális javak
intellectual property
szellemi termékek
goodwill
üzleti vagy cégérték
tangible assets
tárgyi eszközök
current assets
forgóeszközök
receivables
követelések
accounts receivable
követelések, "vevők", aktív számlák
securities
értékpapírok
liquid assets
pénzeszközök
deferred expenses
halasztott ráfordítások
liabilities
források
net profit
mérleg szerinti eredmény
provisions
céltartalékok
liabilities
kötelezettségek
long-term liabilities
hosszú lejáratú kötelezettségek
short-term liabilities
rövid lejáratú kötelezettségek
accured expenses
passzív időbeli elhatárolások
turnover/sales revenue
értékesítés nettó árbevétele
cost of goods sold
eladott áruk beszerzési értéke
wages and salaries
bérköltség
depreciation
értékcsökkenési leírás
extraordinary profit
rendkívüli eredmény
profit before taxation
adózás előtti eredmény