Level 8 Level 10
Level 9

Lesson 9: I'll get someone to look at it


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I've got many friends.
Mám hodně kamarádů. (have got)
We haven't got money.
Nemáme peníze. (have got)
How many books have you got at home?
Kolik knih máš doma? (have got)
She's got courage.
Ona má odvahu. (has got)
My friend hasn't got a typical surname.
Můj kamarád nemá typické příjmení. (has got)
What meanings has this word got?
Jaké významy má tohle slovo? (has got)
walk
jít pěšky, chodit pěšky, kráčet, procházet se, procházka
go for a walk
jít na procházku
He went for a walk ten minutes ago.
Před deseti minutami šel na procházku.
We walked together.
Kráčeli jsme spolu.
walk over to
přejít od něčeho k něčemu (malá vzdálenost)
Do you have to walk over to your TV when you turn it on?
Musíš přejít ke své televizi, když ji zapínáš?
She walked over to me and said goodbye.
Ona přešla ke mně a rozloučila se.
every time
pokaždé když... vždy když...
My brother calls me every time he's sad.
Můj brácha mi volá pokaždé, když je smutný.
channel
kanál (televizní, youtubový, zeměpisný...)
We have to walk over to the TV every time we want to change a channel.
Musíme přejít k televizi pokaždé, když chceme změnit kanál.
I wonder if
Zajímalo by mě... Rád bych věděl jestli... Mohl byste.... (zdvořilá žádost)
I wonder if you could help me.
Rád bych věděl, jestli byste mi mohl pomoci.
fix
spravit, opravit, dát do pořádku
I wonder if you could fix the air conditioning.
Zajímalo by mě, zda byste mohl spravit tu klimatizaci.
He doesn't know how to fix it.
On neví, jak to spravit.
I think we fixed the tap.
Myslím, že jsme ten kohoutek spravili.
get got got
sehnat někoho / něco (nepravidelné sloveso)
I wonder if you could get someone to look at it.
Zajímalo by mě, zda byste mohla sehnat někoho, aby se na to podíval.
I need you to get help.
Potřebuji, abys sehnal pomoc.
Will you get a clean bed sheet?
Seženeš čisté prostěradlo?
drop
upustit něco
I've just dropped my favourite tea cup.
Právě jsem upustil můj oblíbený hrnek na čaj.
He drops something all the time.
On pořád něco upouští. Pořád mu něco padá z rukou.
I dropped my towel in the bath yesterday.
Včera jsem upustil ručník do vany.
along
po, podél
We were walking along the street when we saw Jake.
Kráčeli jsme po ulici, když jsme uviděli Jakea.
There were many chairs along the hallway.
Podél té chodby bylo hodně židlí.
corridor
chodba (úzká chodba s dveřmi po stranách, synonym hallway, může ale označovat také chodbičku ve vlaku či autobuse)
The hotel restaurant is along this corridor on your right.
Hotelová restaurace je touhle chodbou po vaší pravé ruce.
Why is he walking in the train corridor there and back again?
Proč on chodí tou uličkou ve vlaku tam a zase zpátky?
certainly
jistě, zajisté, rozhodně, určitě
I certainly hope so.
To rozhodně doufám.
Can you get someone to look at it? Certainly.
Můžete sehnat někoho, aby se na to podíval? Zajisté.
lift
výtah
The hotel lift doesn't seem to work.
Zdá se, že hotelový výtah nefunguje.
I think there is something wrong with the lift.
Myslím, že s výtahem je něco špatně.
We can't sleep because the lift is too noisy.
Nemůžeme spát, protože ten výtah je příliš hlučný.
The hotel is fully booked.
Hotel je plně obsazený.
Could I speak to the hotel manager please?
Mohl bych prosím mluvit s ředitelem hotelu?
take a seat
posadit se
I'll let him know you're here. Take a seat.
Dám mu vědět, že jste tady. Posaďte se.
You should take a seat.
Měli byste se posadit.
enough
dost, dostatek, dostatečně
That's enough.
To stačí.
Enough!
Dost!
Do you have enough money?
Máte dost peněz?
I'm afraid I don't have enough time.
Obávám se, že nemám dost času.
You're good enough to speak English with foreigners.
Jste dostatečně dobří na to, abyste mluvili anglicky s cizinci.
My colleagues aren't hardworking enough.
Mí kolegové nejsou dost pracovití.
Would you mind
Vadilo by vám...? Mohl byste...? (zdvořilá žádost)
Would you mind fixing the broken remote control?
Vadilo by vám, kdybyste spravil ten rozbitý ovladač?
Would you mind staying here a little longer?
Vadilo by ti, kdybychom tu zůstali o trochu déle?
send sent sent
poslat, odeslat, zaslat (nepravidelné sloveso)
He still sends letters.
On ještě posílá dopisy.
I sent the e-mail last week.
Ten e-mail jsem poslal minulý týden.
Would you mind sending someone to my room?
Vadilo by vám, kdybyste někoho poslal do mého pokoje?
straightaway
hned, okamžitě, rovnou
I'll send room service to your room straightaway.
Hned do vašeho pokoje pošlu pokojovou službu.
You should call them straightaway.
Měl bys jim rovnou zavolat.
get something wrong
něco splést, něco špatně pochopit, zachytit, něčemu špatně porozumět
I got the date wrong.
Spletl jsem si datum.
Did we get the password wrong?
Nespletli jsme si to heslo? Máme to heslo špatně?
Don't get me wrong.
Nechápej mě špatně. (použijete, když s někým tak úplně nesouhlasíte)
Not at all.
Nemáte zač. Nic se nestalo. (synonymum od "You're welcome.")
by
do nějaké doby, nejpozději do
Will you finish it by next week?
Dokončíš to do příštího týdne?
She has to get home by the evening.
Ona se musí dostat domů nejpozději do večera.
reserve
zarezerovat, zamluvit (synonymum od "book")
Do you want me to reserve the room for you?
Chcete, abych vám ten pokoj zarezervovala?
rock band
rocková kapela