Level 7 Level 9
Level 8

Lesson 8: Complaining at the reception desk


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complain about
stěžovat si na
You should finally stop complaining.
Měl by sis konečně přestat stěžovat.
He complained about the weather.
On si stěžoval na počasí.
complaint
stížnost
What was the man's complaint about?
Čeho se stížnost toho muže týkala?
seem
zdát se, připadat, vypadat
What seems to be the problem?
Co se zdá být za problém? Jinými slovy: Jak vám mohu pomoci?
He seems sad.
On se zdá být smutný. Připadá mi smutný.
The job seemed to be difficult.
Ta práce vypadala těžká. Ta práce se zdála být těžká.
It doesn't seem so.
Nezdá se. Nevypadá to tak. Nezdá se, že je to tak.
open
otevřít, otevřený
I can't open the door.
Nemůžu ty dveře otevřít.
When does the shop open on Friday?
Kdy ten obchod v pátek otevírá?
close
zavřít
Close your eyes.
Zavři oči.
Will you close the window please?
Zavřeš to okno, prosím?
hotel key card
hotelová karta, hotelový čip k pokoji
It isn't possible to open the door with this hotel key card.
Není možné otevřít dveře touhle hotelovou kartou.
Is there something wrong with my hotel key card?
Je s mou hotelovou kartou něco v nepořádku?
noise
hluk, rámus, rachot
I can hear noise from the outside.
Slyším z venku hluk.
There is noise in the hotel hallway.
V hotelové chodbě je hluk.
noisy
hlučný
The people in the room next to ours are too noisy.
Ti lidé v pokoji vedle toho našeho jsou příliš hluční.
sleep slept slept
spát, vyspat se (nepravidelné sloveso)
We couldn't sleep because of the noise.
Kvůli tomu hluku jsme nemohli spát.
I slept for only two hours yesterday.
Včera jsem spal jen dvě hodiny.
dirty
špinavý, ušpiněný
Excuse me, the mirror in my bathroom is dirty.
Promiňte, zrcadlo v mé koupelně je špinavé.
Everything was dirty in that hotel.
V tamtom hotelu bylo všechno špinavé.
clean
čistý, vyčištěný, čistit, vyčistit, uklidit
We'd like some clean towels.
Chtěli bychom nějaké čisté ručníky.
Nobody has cleaned my room yet.
Nikdo ještě neuklízel v mém pokoji.
messy
nepořádný, bordelářský, zaneřáděný
My sister is such a messy person.
Moje sestra je tak nepořádný člověk.
The hotel room was so messy when we entered.
Ten hotelový pokoj byl tak zaneřáděný, když jsme vstoupili.
bed sheet
prostěradlo
The bed sheets haven't been changed yet.
Prostěradla ještě nebyla vyměněná.
I can't sleep on this dirty bed sheet!
Na tomhle špinavém prostěradle nemůžu spát!
The rubbish bin is full.
Odpadkový koš je plný.
There's no soap in the bathroom.
V koupelně není žádné mýdlo.
room service
pokojová služba
It seems the room service hasn‘t cleaned my room yet.
Vypadá to, že pokojová služba ještě v mém pokoji neuklízela.
I want to complain about the room service.
Chci si stěžovat na pokojovou službu.
smell
vůně, pach, zápach, čichat, přičichnout si, cítit, vonět, zapáchat
I love the smell of coffee.
Miluju vůni kávy.
pleasant
příjemný
The smell coming from the kitchen is pleasant.
Ta vůně vycházející z kuchyně je příjemná.
What's that pleasant smell?
Co je to za příjemnou vůni?
unpleasant
nepříjemný
We can smell something unpleasant in our room.
V našem pokoji cítíme něco nepříjemného.
cigarette
cigareta, cigaretový
smoke
kouř, kouřit
Can you smell it? They're smoking again.
Cítíš to? Oni zase kouří.
I'd appreciate not to smell cigarette smoke when I eat.
Ocenil bych, kdybych nemusel čichat cigaretový kouř, když jím.
Smell is one of the five senses.
Čich je jeden z pěti smyslů.
wi-fi connection
wi-fi připojení
I wish the wi-fi connection wasn't so slow.
Kéž by to wi-fi připojení nebylo tak pomalé.
password
heslo
correct
správný, bez chyby
Is this sentence grammatically correct?
Je tahle věta gramaticky správně?
The wi-fi password doesn't seem to be correct.
Nezdá se, že je to heslo k wi-fi správně.
broken
rozbitý
The remote control is broken.
Ovladač je rozbitý.
I'm afraid the central heating is broken.
Obávám se, že topení je rozbité.
break broke broken
rozbít, rozbít se, zlomit, polámat (nepravidelné sloveso)
The glass fell down and broke.
Ta sklenka spadla a rozbila se.
I've just broken the lamp on my bedside table.
Právě jsem rozbila lampičku na nočním stolku.
He breaks coffee cups all the time.
On pořád rozbíjí hrnky na kávu.
air conditioning
klimatizace
work
fungovat, být v provozu, běžet (o nějakém přístroji)
The air conditioning doesn't work again.
Ta klimatizace zase nefunguje.
We should make the shower work.
Měli bychom tu sprchu zprovoznit / přimět fungovat.
ocean
oceán
sea
moře
by the sea
u moře
swimming pool
bazén
I paid for a room with an ocean view.
Zaplatil jsem za pokoj s výhledem na oceán.
Why did you give me a room with a view of the swimming pool?
Proč jste mi dali pokoj s výhledem na bazén?
I love to stay at hotels by the sea.
Rád pobývám v hotelech u moře.