Level 42
Level 43

Lesson 30: Become an Advanced Speaker Part 2


45 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
even if
i když
You should learn English even if you’re busy.
Měl by ses učit anglicky, i když máš hodně práce.
Even if it seems impossible at the moment, don’t give up.
I když se to momentálně zdá nemožné, nevzdávej to.
have lots of things going on
mít toho hodně
I’m so tired, I have lots of things going on right now.
Jsem tak unavený, mám toho teď hodně.
in addition to something
a ještě navíc, kromě čeho, vedle čeho
You should do more in English in addition to changing the way you learn.
Měl bys dělat víc v angličtině kromě toho, že změníš způsob, jakým se učíš.
In addition to English, I also learn French.
Vedle angličtiny se také učím francouzsky.
set a goal
stanovit si cíl, vytyčit si cíl
She’s set too many goals and that was apparently a mistake.
Ona si vytyčila příliš mnoho cílů a to byla zjevně chyba.
Set smaller goals which are easier to achieve.
Stanovte si menší cíle, kterých je jednodušší dosáhnout.
compare
porovnat, porovnávat, srovnávat
Don’t compare yourself to other students, it’s demotivating.
Neporovnávej se s ostatními studenty, je to demotivující.
I should have compared the prices before I bought it.
Měl jsem porovnat ceny, než jsem si to koupil.
overwhelming
zdrcující, drtivý, ohromný, hrozící, že vás převálcuje
The goal of reaching fluency might seem overwhelming sometimes.
Cíl dosáhnout plynulého ovládání jazyka se někdy může zdát jako příliš ohromný.
How do you deal with your job when it gets too overwhelming?
Jak se vypořádáváš s prací, když je toho na tebe příliš?
cycle
cyklus, koloběh
The life cycle of this insect is incredibly fascinating.
Životní cyklus tohohle hmyzu je neskutečně fascinující.
A learning process tends to move in cycles.
Proces učení má tendenci pohybovat se v cyklech.
open up to something
otevřít se čemu, stát se přístupnější čemu (frázové sloveso)
Don’t be afraid to open up to new experience.
Neboj se otevřít se novým zkušenostem.
Having fun when learning helps open yourself up to the language.
Dobře se bavit, když se učíte, pomáhá stát se tomu jazyku přístupnější.
acquire
osvojit si nějaký zvyk, dovednost, činnost
He spent many years acquiring his skills as a surgeon.
Strávil mnoho let tím, že si jako chirurg osvojoval své dovednosti.
In order to acquire the language, you have to learn by using it.
Aby sis ten jazyk osvojil, musíš se učit tím, že ho budeš používat.
resources
zdroje, prostředky
natural resources
přírodní zdroje
We asked him to recommend us resources for practising pronunciation.
Požádali jsme ho, aby nám doporučil zdroje na procvičování výslovnosti.
task
úkol, úloha
Do you find learning English an overwhelming task?
Připadá vám učení se angličtiny jako příliš ohromný úkol?
I don’t think we have enough resources to finish this task.
Nemyslím si, že máme dost prostředků, abychom ten úkol mohli dokončit.
step
krok
step by step
krok za krokem
the five-step plan to reach fluency
pětikrokový plán, jak dosáhnout plynulého ovládání jazyka
That's one small step for a man, one giant leap for mankind.
Je to malý krok pro člověka, velký skok pro lidstvo.
stage
stádium, fáze, etapa
Our project is in its final stage and almost ready to be launched.
Náš projekt je ve své závěrečné fázi a skoro připravený ke spuštění.
It seems I’m not able to overcome this stage of the learning process.
Zdá se, že tuhle fázi procesu učení nejsem schopný překonat.
option
možnost, volba, alternativa
There are multiple payment options available.
K dispozici je hned několik možností platby.
I compared all the options and chose the best one.
Porovnal jsem všechny možnosti a vybral si tu nejlepší.
purchase
koupit, zakoupit (formálnější než "buy")
You should always purchase flight tickets in advance.
Vždy bys měl zakoupit letenky v předstihu.
We’re interested in purchasing this language course.
Máme zájem o koupi tohoto jazykového kurzu.