Level 41 Level 43
Level 42

Lesson 30: Become an Advanced Speaker Part 1


68 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
language level
jazyková úroveň
beginner
začátečník (úroveň A)
intermediate
středně pokročilý (úroveň B)
advanced
pokročilý (úroveň C)
What is your current level of English?
Jaká je vaše současná úroveň angličtiny?
overcome overcame overcome
překonat něco, zdolat (nepravidelné sloveso)
What did you have to overcome in order to succeed?
Co jsi musel překonat, abys uspěl?
They overcame many difficulties last year.
Oni loni překonali mnoho nesnází.
progress
pokrok, postup kupředu, dělat pokroky, postupovat kupředu
You should be pleased with your progress, no matter how slow.
Tvůj pokrok, jakkoli pomalý, by tě měl potěšit.
make progress
dělat pokroky, postupovat kupředu
I’m making quite fast progress with the project at the moment.
Momentálně s tím projektem dělám docela rychlé pokroky.
You might feel like you’re not making any progress but you likely are.
Můžete mít pocit, že neděláte žádné pokroky, ale pravděpodobně děláte.
plateau effect / intermediate barrier
pocit, který často mívají středně pokročilí studenti, že se i přes veškerou snahu nikam neposouvají, že pořád setrvávají na stejné úrovni a nedokáží se odtamtud hnout dál
I’m dealing with the plateau effect. Help me overcome it.
Potýkám se s efektem ustálené úrovně. Pomoz mi ho překonat.
plateau
ústálená úroveň, náhorní plošina
The crime rate in the city finally reached a plateau last year.
Zločinnost ve městě se minulý rok ustálila.
barrier
bariéra, překážka, zábrana
It was hard for me to live in Japan because of the language barrier.
Kvůli jazykové bariéře pro mě bylo těžké žít v Japonsku.
affect
ovlivnit, ovlivňovat
The intermediate barrier affects mostly intermediate students.
Efekt ustálené úrovně ovlivňuje většinou středně pokročilé studenty.
A stressful job might affect your mental health considerably.
Stresující zaměstnání může značně ovlivnit vaše duševní zdraví.
take lessons
chodit na hodiny, docházet na lekce čeho
She used to take guitar lessons but she doesn’t play anymore.
Ona kdysi chodila na lekce kytary, ale už nehraje.
one-to-one
individuální, jeden na jednoho, mezi čtyřma očima
You should take one-to-one lessons with a native speaker if you want to improve your speaking skills.
Měl bys docházet na individuální lekce s rodilým mluvčím, jestli si chceš zlepšit mluvení.
I need to talk to him one-to-one.
Potřebuji s ním hovořit mezi čtyřma očima.
fluency
schopnost plynně hovořit, plynule se vyjadřovat v cizím jazyce
be on the road to something
být na cestě k něčemu
If you don’t stop speeding, you’ll be on the road to an accident soon.
Jestli nepřestaneš překračovat povolenou rychlost, brzy budeš na cestě k nehodě.
get on the road to something
dostat se, vydat se na cestu k něčemu
We hope the course will help us get on the road to fluency.
Doufáme, že ten kurz nám pomůže dostat se na cestu k plynulému ovládání jazyka.
notice
všimnout si, všímat si, zpozorovat
He doesn’t seem to notice how much progress he’s making.
Nezdá se, že by si všiml, jak velké pokroky dělá.
I noticed a typo in the novel I’m reading.
Všiml jsem si překlepu v románu, který čtu.
you know
víte, víš (umožní mluvčímu získat víc času rozmyslet si, co chce říct)
pronounce
vyslovovat, vyslovit
This word is impossible to pronounce.
Tohle slovo není možné vyslovit.
I’ve been pronouncing these English words wrong all this time.
Celou tu dobu jsem tahle anglická slovíčka vyslovoval špatně.
pronunciation
výslovnost
French pronunciation is one of the trickiest in the world.
Francouzská výslovnost je jednou z nejošidnějších na světě.
tiny
maličký, drobný
All those tiny details are impossible to remember.
Je nemožné pamatovat si všechny ti drobné detaily.
I dropped a cup and it broke into a thousand tiny pieces.
Upustil jsem hrnek a ten se rozbil na tisíc maličkých kousků.
make up
tvořit, utvářet co (frázové sloveso)
Women make up almost fifty percent of the world’s population.
Ženy tvoří skoro padesát procent světové populace.
English vocabulary is made of many words of French origin.
Anglická slovní zásoba je tvořená mnoha slovíčky francouzského původu.
therefore
proto, z toho důvodu
His weight has begun to affect his health and therefore he has decided to go on a diet.
Jeho váha už začala mít vliv na jeho zdraví a proto se rozhodl začít držet dietu.
Their car is bigger and therefore more comfortable.
Jejich auto je větší a proto také pohodlnější.
having said that
navzdory tomu, co jsem právě řekl..., přesto
Your pronunciation is good. Having said that, there’s still a lot to improve.
Tvoje výslovnost je dobrá. Přesto je pořád co zlepšovat.
reach
dosáhnout čeho, dospět kam, dosáhnout na co
We’d love to reach a higher level of English.
Moc rádi bychom dosáhli vyšší úrovně angličtiny.
It was too high, I couldn’t reach it.
Bylo to příliš vysoko, nemohl jsem na to dosáhnout.
single
jediný, jednotlivý, nezadaný
Not a single word was English.
Ani jedno jediné slovo nebylo anglicky.
every single day
každičký den
No wonder he’s still single.
Není divu, že je pořád nezadaný.
rule
pravidlo
According to this rule, you can’t take photos in the gallery.
Podle tohoto pravidla nemůžete v galerii pořizovat fotky.
He’s never played by the rules and has broken many of them.
On nikdy nehrál podle pravidel a mnoho jich porušil.
be stuck
vězet, trčet kde
The only reason you’re still stuck at the same level is that you don’t do enough in English.
Jediným důvodem, proč jste se zasekli na té stejné úrovni, je, že neděláte dost v angličtině.
We’ve been stuck in a traffic jam for an hour.
Už hodinu trčíme v dopravní zácpě.
get stuck
uvíznout kde, zaseknout se
You might get stuck easily if you don’t notice your progress.
Můžete se snadno zaseknout, jestli si nevšímáte svého pokroku.
I’ve been dealing with the plateau effect and it seems I got stuck at the same level.
Potýkám se s efektem ustálené úrovně a zdá se, že jsem uvízl na té stejné úrovni.