Level 40 Level 42
Level 41

Lesson 29: Lost Passport While Travelling Part 2


84 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
preparation
příprava
How is the travel preparation going?
Jak jde příprava na cestu?
prior to
dříve než, před čím
What sort of preparation do you do prior to your trip?
Jakou přípravu provádíte před cestou?
research
zkoumat, prozkoumat, bádat, výzkum, průzkum
Research your country's embassy and consulate information prior to your trip.
Před cestou prozkoumejte informace ambasády a konzulátu pro vaši zemi.
We should have researched the topic more thoroughly.
Měli jsme to téma prozkoumat důkladněji.
My preparation prior to each meeting includes the research of various sucessful strategies.
Moje příprava před každou schůzkou zahrnuje průzkum různých úspěšných strategií.
have something handy
mít něco po ruce, při ruce
Do some research and have the information handy.
Udělejte nějaký průzkum a mějte ty informace po ruce.
Do you have a pen handy?
Nemáš po ruce pero?
save
šetřit, ušetřit
These travel tips might save you a lot of stress and time.
Tyto cestovatelské tipy by vám mohly ušetřit spoustu stresu a času.
I haven’t saved enough money to buy the flight tickets yet.
Ještě jsem nenašetřil dost peněz, abych si mohl koupit ty letenky.
enrol
zapsat se, přihlásit se, zaregistrovat se
She recommends enrolling in the DROZD programme prior to your trip.
Ona doporučuje se před cestou zaregistrovat do programu DROZD.
I wish I could afford to enrol in the course.
Kéž bych si mohl dovolit přihlásit se do toho kurzu.
proactively
aktivně, s vlastní iniciativou
The best way to learn a foreign language is to learn proactively.
Nejlepším způsobem, jak se učit cizí jazyk, je učit se s vlastní iniciativou.
reach out to somebody
nabídnout pomoc (frázové sloveso)
If you enrol in the programme, they can proactively reach out in case of an emergency.
Když se zaregistrujete do toho programu, mohou vám v případě nouze sami od sebe nabídnout pomoc.
You should have reached out to your friend. She seemed stressed out.
Měl jsi svému kamarádce nabídnout pomoc. Vypadala vystresovaně.
multiple
více, hned několik
This expression has multiple meanings.
Tenhle výraz má hned několik významů.
copy
kopie
Is this painting an original or just a copy?
Je tenhle obraz originál nebo jen kopie?
Don’t forget to make multiple copies of your passport prior to your trip.
Nezapomeň si před cestou udělat hned několik kopií pasu.
current
současný, aktuální
Who is the current president of the United States?
Kdo je současným prezidentem Spojených států?
My brother doesn’t like his current job.
Můj bratr nemá svou současnou práci rád.
carry
nést, nosit u sebe, nosit s sebou
You should carry multiple copies of your current passport while travelling.
Měli byste s sebou nosit hned několik kopií svého současného pasu, zatímco cestujete.
He carried my heavy backpack for me for a while.
Na chvíli za mě nesl můj těžký batoh.
wallet
peněženka
Why are you carrying so much money in your wallet?
Proč máš u sebe v peněžence tolik peněz?
safe
sejf
You should leave most of your money in the hotel safe next time.
Příště by sis měl nechat většinu peněz v hotelovém sejfu.
not only but also
nejen, nejenom, ale také
In case you lose your passport, you should not only report it to the police but also contact the embassy.
V případě, že ztratíte pas, byste to nejen měli nahlásit na policii, ale také kontaktovat ambasádu.
He can speak not only French but also Spanish.
On umí nejen francouzsky, ale take španělsky.
reduce
zmenšit, snížit, omezit
You’ll not only reduce your weight but also be healthier.
Nejenom snížíš svou váhu, ale budeš také zdravější.
All these tips reduce the risk of getting mugged.
Všechny tyto tipy zmenšují riziko, že vás někdo okrade.
spare
náhradní, záložní, rezervní
You can sleep here, we have a spare room.
Můžeš tu spát, máme volný pokoj.
She gave me spare keys to her new apartment.
Ona mi dala náhradní klíče k jejímu novému bytu.
cover something
psát, informovat o čem, probrat něco, pojednat o čem
The evening news covered the train accident again.
Večerní zprávy znovu informovaly o té vlakové nehodě.
I’ve already covered this in my previous video.
O tomhle už jsem mluvil v předchozím videu.
happen to do something
náhodou se něco stalo (náhodnost děje)
Do you happen to have a spare passport photo on you?
Nemáte u sebe náhodou náhradní fotku na pas?
If you happen to misplace your passport, don’t panic.
Jestli někam náhodou založíte svůj pas, nepanikařte.
We happened to come across his new novel.
Náhodou jsme narazili na jeho nový román.
land border
pozemní hranice
If you happened to cross a land border, you might need a passport photo.
Kdybyste náhodou překračovali pozemní hranice, možná budete potřebovat fotku na pas.
provide
poskytnout, poskytovat
I wasn’t able to provide any sort of identification.
Nebyl jsem schopný poskytnout žádný průkaz totožnosti.
provide somebody with something
poskytnout někomu něco
My friends provided me with very useful travel tips.
Mí přátelé mi poskytli velmi užitečné cestovatelské tipy.
visa
vízum
We haven’t applied for a visa yet.
Ještě jsme nezažádali o vízum.
handy
užitečný, šikovný, praktický
It was really handy to do all the research prior to our departure.
Bylo opravdu užitečné udělat všechen ten průzkum před naším odletem.
He’s generally quite good at cooking but he isn’t that handy with a knife.
On je obecně docela dobrý ve vaření, ale s nožem není tak šikovný.
deal with dealt with dealt with
vypořádat se s, vyřešit, vyřídit, vyřizovat (frázové sloveso + nepravidelné sloveso)
I’m dealing with a very tricky situation.
Potýkám se s velmi ošidnou situací.
We don’t like the way he’s dealt with the issue.
Nelíbí se nám způsob, jakým se on vypořádal s tím problémem.
suggestion
návrh
I have a few suggestions for you.
Mám pro tebe pár návrhů.
Unfortunately, our boss didn’t consider our suggestions handy.
Náš šéf bohužel nepovažoval naše návrhy za užitečné.
helpful
užitečný, nápomocný
Your advice and suggestions are always helpful, thank you.
Tvoje rady a návrhy jsou vždycky nápomocné, děkuju.
find something boring
připadat nudný, považovat něco za nudné
I found the book extremely boring.
Ta kniha mi připadala extrémně nudná.
She finds her new job fascinating.
Ona svou novou práci považuje za fascinující.
I hope you found these tips helpful.
Doufám, že pro vás ty tipy byly užitečné.
hit the like button
klikněte na tlačítko „líbí se mi“
Hit the like button and consider subscribing.
Klikněte na tlačítko „líbí se mi“ a zvažte přihlášení k odběru.
until next time
zatím, tak zatím (při rozloučení)
Until next time, bye!
Zatím ahoj!
Until next time, don’t forget to speak English.
Než se znovu uvidíme, nezapomeňte mluvit anglicky.
smart
chytrý, bystrý, chytře
They know how to travel smart.
Oni vědí, jak cestovat chytře.
He isn’t smart enough to lead the team.
On není dost bystrý na to, aby ten tým vedl.