Level 39 Level 41
Level 40

Lesson 29: Lost Passport While Travelling Part 1


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
next thing somebody knows
a vzápětí, a najednou, a ani nevíš jak...
I was travelling and next thing I knew I couldn’t find my passport.
Cestoval jsem a najednou, ani nevím jak, jsem nemohl najít svůj pas.
misplace
něco někam založit, zašantročit (a tím pádem ztratit)
Don’t worry, you might have just misplaced your keys.
Nedělej si starosti, mohl jsi ty klíče jen někam zašantročit.
Our brother misplaces his things all the time.
Náš bratr pořád někam zakládá své věci.
likely
pravděpodobně, pravděpodobný
It isn’t very likely.
Není to moc pravděpodobné.
Where are they? They’ve likely left already.
Kde jsou? Pravděpodobně už odešli.
resolve
vyřešit (krizi, problém, situaci...)
I’m sure you’ll resolve this situation soon.
Jsem si jistý, že tu situaci brzy vyřešíš.
The only way to resolve this issue is to ask somebody for help.
Jediným způsobem, jak tenhle problém vyřešit, je požádat někoho o pomoc.
find yourself somewhere
ocitnout se kde, v jaké situaci
Next thing I knew I found myself in an unknown secluded street.
Ani nevím jak, najednou jsem se ocitl v neznámé zapadlé ulici.
If you find yourself in a similar situation, call the police immediately.
Jestli se ocitnete v podobné situaci, okamžitě zavolejte policii.
embassy
ambasáda
consulate
konzulát
Contact the nearest embassy or consulate for your country.
Kontaktujte nejbližší ambasádu nebo konzulát pro vaši zemi.
emphasize
zdůraznit
You should emphasize you don’t have much time left.
Měl bys zdůraznit, že ti nezbývá moc času.
She emphasized she was absolutely sure.
Ona zdůraznila, že si je naprosto jistá.
request
požádat o, vyžádat si, požadavek, žádost
I’d just like to emphasize I don’t have enough time to request a new passport.
Jen bych chtěl zdůraznit, že nemám dost času na to, abych si mohl zažádat o nový pas.
They requested to speak only with me.
Oni si vyžádali, aby mohli mluvit jen se mnou.
Do you think our boss will agree with our request?
Myslíš, že náš šéf bude s naší žádostí souhlasit?
replacement
náhrada, výměna čeho za co
Should I request a temporary passport or a full replacement?
Měl bych požádat o dočasný pas nebo o plnou náhradu?
My new camera is broken, I’m going to request a replacement.
Můj nový foťák je rozbitý, chystám se požádat o výměnu.
rather than
spíše než (při srovnání dvou věcí)
She usually packs a small backpack rather than a big suitcase.
Ona si obvykle sbalí malý batoh spíše než velký kufr.
Request a full replacement rather than a temporary passport. You have enough time.
Zažádej si o plnou náhradu spíše než o dočasný pas. Máš dost času.
head over to
zamířit kam, vydat se kam (frázové sloveso)
Look, a cathedral! Let’s head over there.
Podívej, nějaká katedrála! Pojďme se tam vydat.
Head over to our website to find out more.
Zamiřte na naši webovou stránku, abyste zjistili více.
assume
předpokládat, domnívat se, mít za co
You shouldn’t just assume something is true without knowing all the facts.
Neměl bys jen předpokládat, že je něco pravda, aniž bys znal všechna fakta.
We assumed you had already left but we were wrong.
Měli jsme za to, že už jsi odešel, ale mýlili jsme se.
in advance
předem, v předstihu
I need to know in advance if you’re coming to the party.
Potřebuji vědět předem, jestli přijdete na tu party.
Don’t forget to get a passport photo in advance. The service isn’t available at the embassy.
Nezapomeň si předem obstarat fotku na pas. Ta služba není na ambasádě k dispozici.
expedite
urychlit, uspíšit něco
If you do this in advance, it’ll expedite the process a lot.
Jestliže tohle uděláš předem, o hodně to ten proces uspíší.
Don’t forget to emphasize you need to expedite your order.
Nezapomeň zdůraznit, že potřebuješ tu objednávku uspíšit.
application
žádost, přihláška
statement
prohlášení (písemné i ústní)
fill out
vyplnit (formulář, žádost...) (frázové sloveso)
Fill out this application and this statement for your stolen passport.
Vyplňte tenhle formulář a tohle prohlášení o vašem odcizeném pasu.
She’s just filled out her application for uni.
Ona právě vyplnila přihlášku na vejšku.
sort of
nějaký, nějaký typ, tak nějak (synonymum kind of)
What sort of application are you looking for?
Jaký druh žádosti hledáte?
I sort of assumed you knew about it.
Tak nějak jsem měl za to, že o tom víš.
itinerary
itinerář, plán cesty
It’s time to plan our itinerary.
Je načase naplánovat náš itinerář.
citizenship
občanství, státní příslušnost
What’s your citizenship?
Jaká je vaše státní příslušnost?
citizen
občan, státní příslušník
As a citizen of the Czech Republic, you can enjoy one of the strongest passports in the world.
Jako občan České republiky si můžete užívat jeden z nejsilnějších pasů na světě.
validate
potvrdit platnost, uznat platným
You must sign the statement in order to validate it.
Musíte to prohlášení podepsat, abyste potvrdili jeho platnost.
We need to validate your citizenship. Can you show us any sort of identification?
Potřebujeme uznat vaše občanství. Můžete nám předložit nějaký druh identifikace?
fee
poplatek
How much is the fee for a temporary emergency passport at the embassy?
Kolik stojí poplatek za dočasný nouzový pas na ambasádě?
exact
přesný, určitý, konkrétní
I don’t remember the exact cost of a new passport.
Nepamatuju si přesnou částku za nový pas.
What is the exact meaning of this expression?
Jaký je přesný význam tohohle výrazu?
arrange
zařídit, domluvit, sjednat
I’m sure it can be arranged.
Jsem si jistý, že se to dá zařídit.
You shouldn’t have arranged the meeting without letting us know.
Neměl jsi sjednávat tu schůzku, aniž bys nám dal vědět.
verify
ověřit, ověřit si, prověřit
The personal data you’ve just filled out in the application must be verified.
Osobní data, která jste právě vyplnil ve své žádosti, musí být ověřena.
You should verify this information first.
Nejdřív by sis tu informaci měl ověřit.
process
zpracovat
It usually takes several days to process the data.
Obvykle trvá několik dní, než se ta data zpracují.
Unfortunately, your request can’t be processed immediately.
Váš požadavek bohužel nemůže být zpracován okamžitě.
keep in mind
mějte na paměti, pamatovat na co
Keep in mind your application can’t be processed without paying the fee.
Mějte na paměti, že vaše žádost nemůže být zpracována bez zaplacení poplatku.
processing
zpracování
The embassy can arrange for expedited processing.
Ambasáda může zařídit urychlené zpracování.
time frame
časový rámec, časové ohraničení
These orders are processed within a certain time frame.
Tyto objednávky jsou zpracovány během určitého časového rámce.
According to a time frame available to you, request either a temporary passport or its full replacement.
Podle časového rámce, který máte k dispozici, zažádejte buďto o dočasný pas nebo jeho plnou náhradu.