Level 3 Level 5
Level 4

Lesson 4: Samwise the Brave


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
right
právo
You didn't have the right to do that.
Neměl jsi právo to udělat.
by rights
správně, poprávu, jak má něco být
By rights, we shouldn't even be here.
Správně bychom tu ani neměli být.
danger
nebezpečí, ohrožení
The best stories are full of danger.
Ty nejlepší příběhy jsou plné nebezpečí.
dangerous
nebezpečný
end
konec, ukončení, skončit, ukončit
I can't tell you how the story ends.
Nemůžu ti říct, jak ten příběh končí.
They had to end the show.
Oni tu show museli ukončit.
way
cesta, způsob
in the same way
stejně, stejným způsobem
My parents did it in the same way.
Mí rodiče to udělali stejně, stejným způsobem.
many ways
mnoho způsobů
There are many ways how to get better at English.
Existuje mnoho způsobů, jak se zlepšit v angličtině.
find a way
najít způsob
She couldn't find a way how to figure it out.
Nemohla najít způsob, jak to vyřešit.
the way
jak, jakým způsobem, tak, takovým způsobem
That's the way I learn English.
Takhle, tímhle způsobem se učím anglicky.
He doesn't like the way she cooks.
Jemu se nelíbí, jak, jakým způsobem ona vaří.
in the end
nakonec
In the end, we enjoyed the film.
Nakonec jsme si ten film užili.
pass
přejít, minout, uplynout, ubíhat (o čase)
How much time has already passed?
Kolik času už uplynulo?
Darkness always passes.
Temnota vždycky přejde.
passing
pomíjívý, prchavý, něco co přejde
shadow
stín, šero, přítmí
Shadow is a passing thing.
Stín je pomíjivá věc.
clear
jasný, zřejmý, průzračný, čirý, čistý
The water was so clear.
Ta voda byla tak průzračná.
Is it clear?
Je to jasné?
stay
zůstat, setrvat
Stay, don't leave.
Zůstaň, neodcházej.
I'm staying because nobody can take me home.
Zůstávám, protože mě nikdo nemůže vzít domů.
We do learn English every day.
My se UČÍME angličtinu každý den. (zdůrazňujeme)
She does live in Dubai.
Ona ŽIJE v Dubaji. (zdůrazňujem)
They did buy the plane tickets.
Oni si ty letenky KOUPILI. (zdůrazňujeme)
folk
lidé (nespisovně, hovorově)
lots of
hodně (varianta od "a lot of")
chance
šance, možnost
That was our chance to get a better job.
To byla naše šance získat lepší práci.
turn back
vrátit se, ukončit cestu a obrátit se (frázové sloveso)
They had lots of chances of turning back.
Měli spoustu možností se obrátit.
keep doing something
nepřestávat něco dělat, pokračovat v dělání něčeho
He kept talking.
On nepřestával mluvit.
We should keep working.
Měli bychom pokračovat v práci.
hold on to something
držet se něčeho (frázové sloveso)
What do you hold on to when you need to keep working hard?
Čeho se držíš (co je tvá motivace?), když potřebuješ pokračovat v tvrdé práci?
fight fought fought
bojovat, hádat se (nepravidelné sloveso)
I will fight for my chance to live here.
Budu bojovat za možnost tu žít.
to be worth doing something
něco stojí za to dělat (fráze)
It isn't worth it.
Nestojí to za to.
This book is worth reading.
Tahle kniha stojí za přečtení.
It wasn't worth trying.
Nestálo to za vyzkoušení.
This world is worth fighting for.
Za tenhle svět stojí za to bojovat.