Level 38 Level 40
Level 39

Lesson 28: Gareth's Crime Story


101 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
safe
bezpečný
Is your country a safe place to live?
Je tvá země bezpečným místem k životu?
Keep your passport and money somewhere safe.
Mějte svůj pas a peníze na nějakém bezpečném místě.
have something done
stalo se mi něco nepříjemného, někdo mi něco udělal (vazba)
We had our car stolen last week.
Minulý týden nám ukradli auto.
I remember having bottles thrown at me.
Pamatuju si, že po mně někdo házel lahve.
He was attacked and had his wrist broken.
Napadli ho a zlomili mu zápěstí.
hassle
otravovat, dorážet na koho
Stop hassling me, I’ll get right on it.
Přestaň na mě dorážet, hned se do toho pustím.
We had to call the police because the guy kept on hassling us.
Museli jsme zavolat policii, protože na nás ten chlápek nepřestal dorážet.
uni
vejška, univerzita, vysoká škola (hovorově)
Which uni would you choose if you were me?
Jakou vejšku by sis vybral, kdybys byl na mém místě?
apartment
byt
I’ll give you the keys to my apartment.
Dám ti klíče od mého bytu.
yell at somebody
řvát, křičet, ječet na někoho
Stop yelling at me, it’s your fault.
Přestaň na mě křičet, je to tvoje chyba.
Our neighbours yell at each other every night.
Naši sousedé na sebe ječí každou noc.
headphones
sluchátka
have something on
mít něco (na sobě, u sebe, v uších...)
I had my headphones on so I didn’t hear him.
Měl jsem sluchátka v uších, takže jsem ho neslyšel.
You shouldn’t have so much money on you when travelling.
Neměl bys mít u sebe tolik peněz, když cestuješ.
She has her favourite T-shirt on.
Ona má na sobě své oblíbené tričko.
turn around
otočit se
I turned around and saw her smiling at me.
Otočil jsem se a uviděl jsem ji, jak se na mě usmívá.
Turn around, there’s something in your hair.
Otoč se, máš něco ve vlasech.
mate
kámoš, kamarád (hovorová britská angličtina)
Hi, mate, how are you?
Čau, kámo, jak se máš?
I’m seeing my mates tonight.
Dneska večer se sejdu s kamarády.
misunderstand misunderstood misunderstood
špatně pochopit, neporozumět, mylně si vyložit (nepravidelné sloveso)
They must have misunderstood what we had meant.
Oni si museli špatně vyložit, co jsme měli na mysli.
Don’t misunderstand me, I’m just saying it might happen.
Nechápej mě špatně, jen říkám, že by se to mohlo stát.
lead led led
vést kam, vést koho, co (nepravidelné sloveso)
Where does this road lead to?
Kam vede tahle silnice?
They led us to our room.
Oni nás zavedli do našeho pokoje.
He shouldn‘t lead the team, he’s new here.
On by ten tým neměl vést, je tu nový.
secluded
v ústraní, stranou
We found a secluded beach where we could be alone.
Našli jsme nějakou pláž v ústraní, kde jsme mohli být sami.
These dark secluded streets may be dangerous.
Tyhle temné zastrčené ulice by mohly být nebezpečné.
wary
mající se na pozoru, dávající si pozor
You should be wary of people who hassle you.
Měl by sis dávat pozor na lidi, kteří na tebe dorážejí.
I was wary of the odd guy who was following me.
Měl jsem se na pozoru před tím divným chlápkem, který mě sledoval.
cellphone
mobil (hovorová americká angličtina)
steal stole stolen
krást, ukrást (nepravidelné sloveso)
I had my new cellphone stolen yesterday.
Včera mi ukradli můj nový mobil.
Somebody must have stolen all our money.
Někdo musel ukrást všechny naše peníze.
chase after somebody
pronásledovat koho, honit koho
I started to run and the guy chased after me.
Rozběhl jsem se a ten chlápek mě pronásledoval.
You shouldn’t have chased after the man who had stolen your backpack.
Neměl jsi honit toho muže, který si ukradl batoh.
pull down
stáhnout dolů, strhnout
I can’t reach it. Can you pull it down for me?
Nedosáhnu tam. Můžeš mi to stáhnout dolů?
ground
země, zem, podlaha
Somebody pulled me down to the ground and yelled: Watch out!
Někdo mě strhnul k zemi a zařval: Pozor!
Don’t worry about it, I’ll sit on the ground.
Nelam si s tím hlavu, sednu si na zem.
timing
načasování
Your timing is perfect.
Tvoje načasování je perfektní.
if it hadn‘t been for
kdyby bývalo nebylo..., tak...
If it hadn’t been for my parents, I would have had nowhere to live.
Kdyby nebylo mých rodičů, býval bych neměl kde bydlet.
If it hadn’t been for your advice, we would have never got the job.
Kdyby nebylo tvé rady, tu práci bychom nikdy bývali nedostali.
shaken
(psychicky) otřesený
We’re still shaken by the unexpected events.
Stále jsme ještě otřesení těmi nečekanými událostmi.
Her voice sounded shaken.
Její hlas zněl otřeseně.
as soon as
jakmile, hned jak
As soon as you’re ready, let me know.
Hned jak budete připravení, dejte mi vědět.
As soon as the man stole my wallet, he started to run.
Jakmile mi ten muž ukradl peněženku, dal se do běhu.
drop
nechat něčeho, upustit něco
You should drop running if your knees hurt.
Měl bys nechat běhání, jestli tě bolí kolena.
Drop what you’re doing and come help me.
Nech toho, co děláš, a pojď mi pomoct.
police station
policejní stanice
Where’s the nearest police station here?
Kde je tu nejbližší policejní stanice?
sip
usrkávat, srkat
We usually talk and sip coffee during our lunch break.
Během naší přestávky na oběd si obvykle povídáme a usrkáváme kávu.
When I arrived home, she was sipping tea.
Když jsem dorazil domů, ona upíjela čaj.
paperwork
papírování, administrative
You can’t avoid paperwork anywhere.
Papírování se nikde nevyhneš.
Her job includes a lot of paperwork.
Její práce zahrnuje hodně papírování.
mind the streets
hlídkovat v ulicích, starat se o to, co se děje na ulici
The police should mind the streets and take care of people’s safety.
Policie by měla hlídkovat v ulicích a starat se o bezpečnost lidí.
report
nahlásit, ohlásit
We should report it to the police immediately.
Měli bychom to hned nahlásit na policii.
crime
zločin, trestný čin
I’m calling to report a crime.
Volám, abych ohlásil trestný čin.
They were arrested for the crime eventually.
Oni byli za ten zločin nakonec zatčeni.
mug
loupežně přepadnout, okrást
We got mugged yesterday and had all our money stolen.
Včera nás okradli a ukradli nám všechny naše peníze.
What‘s the point?
Jaký to má smysl? K čemu to je? Proč vůbec...?
What’s the point in trying to catch the man? He can be anywhere.
Jaký má vůbec smysl se toho muže pokoušet chytit? Může být kdekoli.
I’ll never learn French. What’s the point then?
Francouzsky se nikdy nenaučím. Tak jaký to má smysl?
There’s no point in doing something.
Nemá smysl něco dělat.
There’s no point in reporting it to the police because it was just an attempt to mug us.
Nemá smysl hlásit to na policii, protože to byl jen pokus o loupež.
There’s no point in chasing after him. He’s too fast.
Nemá cenu ho pronásledovat. Je příliš rychlý.
prevent somebody / something from doing something
zabránit komu / čemu v čem
The police should do something to prevent the guy from mugging some other people.
Policie by měla něco udělat, aby zabránila tomu chlápkovi, aby okradl nějaké další lidi.
His parents prevented him from going to the party.
Jeho rodiče mu zabránili jít na tu party.
preventative
preventivní
There are many preventative actions which might improve your health.
Existuje mnoho preventivních kroků, které by mohly zlepšit vaše zdraví.
act
jednat, činit
If we acted right away, we could still manage to finish it on time.
Kdybychom jednali hned, pořád bychom to mohli zvládnout dokončit včas.
She acted without thinking and almost injured herself.
Ona jednala bez toho, aniž by se zamyslela, a málem se zranila.
impression of
dojem z (koho, čeho), pocit z (koho, čeho)
What was your impression of her husband?
Jaký jsi měl dojem z její manžela?
I didn’t get much of an impression of the police when I reported the crime.
Policie na mě moc dojem neudělala, když jsem ten zločin nahlásil.