Level 37 Level 39
Level 38

Lesson 27: Past modals (minulost u modálních slove


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
must have done
muselo to tak být
It must have been fun.
Musela to být zábava.
They aren’t here yet. They must have missed the train.
Ještě tu nejsou. Ten vlak jim musel ujet.
I can’t find her. She must have left already.
Nemůžu ji najít. Musela už odejít.
can’t have done
nemohlo to tak být
You can’t have seen him yesterday. He’s in Paris.
Včera jsi ho nemohl vidět. Je v Paříži.
We can’t have failed! We’ve been working so hard!
Nemohli jsme neuspět! Pracovali jsme tak usilovně!
She can’t have understood you, she can’t speak Czech.
Ona ti nemohla rozumět, ona neumí česky.
could have done
mohlo to tak být (největší pravděpodobnost)
Where’s my driving license? You could have left it in your car.
Kde mám řidičák? Mohl jsi ho nechat v autě.
He could have written the note.
Ten vzkaz mohl napsat on.
may have done
mohlo to tak být, je možné, že to tak bylo
They may have seen us there. I’m not sure though.
Oni nás tam mohli vidět. Nejsem si ale jistý.
She may have talked to him but you’ll have to ask her.
Ona s ním možná mluvila, ale budeš se na to muset zeptat jí.
might have done
mohlo to tak být, je možné, že to tak bylo, ale nejsem si vůbec jistý
I think she might have got on a different bus.
Myslím, že ona možná nastoupila do jiného autobusu.
The keys aren’t here. You might have lost them.
Ty klíče tu nejsou. Možná jsi je ztratil.
should have done
měl jsem něco udělat, ale neudělal a teď toho lituji
We should have departed earlier. Now we’re late again.
Měli jsme vyjet dřív. Teď jedeme zase pozdě.
You shouldn’t have believed her. She lied to you.
Neměl jsi jí věřit. Lhala ti.
I should have called you, I know.
Měl jsem ti zavolat, já vím.
could have done
mohl jsem býval něco udělat, ale neudělal jsem to
She could have chosen any job but she wanted to study.
Ona si bývala mohla vybrat jakoukoli práci, ale chtěla studovat.
We could have handled the situation if we had had more time.
Mohli jsme tu situaci bývali zvládnout, kdybychom bývali měli víc času.
would have done
býval bych něco udělal, ale neudělal jsem to
I would have come to your party but I was too busy.
Býval bych na tvou party přišel, ale měl jsem moc práce.
We would have explained if you had let us.
Bývali bychom to vysvětlili, kdybys nás býval nechal.