Level 35 Level 37
Level 36

Lesson 26: Emergency Situation


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aboard
na palubě, v dopravním prostředku
Welcome aboard.
Vítejte na palubě.
express train
rychlík
We were aboard an express train when you called.
Byli jsme ve vlaku, když jsi volal.
to be about to
zrovna se chystat, právě se má něco stát, hodlat (mluvíme o blízkém ději)
The express train is about to arrive in Prague.
Ten rychlík má právě přijet do Prahy.
I was about to tell you.
Právě jsem se ti to chystal říct.
The medicine is about to kick in, don’t worry.
Ten lék už by měl zabrat, nedělej si starosti.
destination
cíl cesty, cílová stanice, místo určení
When did you arrive at your destination?
Kdy jste dorazili do cíle?
Are these tourist destinations worth seeing?
Stojí za to tyhle turistické destinace vidět?
suddenly
najednou, náhle, znenadání
Suddenly, the car stopped.
To auto náhle zastavilo.
It all happened so suddenly.
Všechno se to stalo tak náhle.
expected
očekávaný, předpokládaný
The flight ticket cost three times more than the expected price.
Ta letenka stála třikrát víc než předpokládaná cena.
unexpected
nečekaný, nenadálý
Suddenly, the train came to an unexpected stop.
Vlak náhle nečekaně zastavil.
His decision was certainly unexpected.
Jeho rozhodnutí bylo rozhodně nečekané.
stop short of
zastavit se před čím, nedorazit do cíle
The express train stopped short of its next destination.
Ten rychlík nedojel do své další cílové stanice.
conductor
průvodčí, dirigent
concerned
ustaraný, mající starosti, mající obavy
The conductor looked concerned.
Průvodčí vypadal ustaraně.
His parents are concerned about him.
Jeho rodiče si o něj dělají starosti.
pick up
sebrat, zvednout, posbírat (frázové sloveso)
She dropped her phone and I picked it up.
Ona upustila svůj telefon a já ho zvednul.
I won’t pick up your clothes from the floor anymore!
Tvoje oblečení už ze země sbírat nebudu!
pamphlet
brožura, příručka, leták
emergency instructions pamphlet
brožura s nouzovými pokyny
safety
bezpečnost, bezpečí
For your safety, we recommend you following these instructions.
Pro vaše bezpečí vám doporučujeme následovat tyto pokyny.
thoroughly
důkladně, podrobně, pečlivě, do detailu
Read the emergency instructions pamphlet thoroughly please.
Podrobně si prosím přečtěte brožuru s nouzovými pokyny.
I went through the report thoroughly but I didn’t find any mistakes.
To hlášení jsem si pečlivě prošel, ale nenašel jsem žádné chyby.
execute
provést, uskutečnit
It’s time to execute our plan.
Je načase uskutečnit náš plán.
Why weren’t those actions executed according to the instructions?
Proč ty kroky nebyly provedeny podle pokynů?
procedure
postup, procedura
Execute the emergency procedures according to the pamphlet.
Proveďte nouzové postupy podle brožury.
fire
oheň, požár
in case of fire aboard
v případě požáru na palubě
alarm
alarm, poplach, poplašné zařízení
false alarm
falešný poplach
automatically
automaticky
sound
zaznít, rozeznít se
The alarm is supposed to sound automatically in case of fire.
To poplašné zařízení se má v případě požáru automaticky rozeznít.
That odd sound sounded from this direction.
Ten divný zvuk zazněl z tohohle směru.
once
hned jak, jakmile, jak
Call us once you get off the train.
Zavolejte nám, jakmile vystoupíte z vlaku.
Let me know once you’re ready.
Dej mi vědět, hned jak budeš připravený.
detect
zaznamenat, detekovat pomocí přístrojů
Fire has been detected in one of the offices.
V jedné z kanceláří byl zaznamenán oheň.
Some sounds can’t be detected by the human ear.
Některé zvuky nemohou být lidským uchem zaznamenány.
accordingly
v souladu s, podle toho
Read the pamphlet and execute the instructions accordingly.
Přečtěte si prosím brožuru a podle toho pokyny proveďte.
She’s the best at her job and she’s paid accordingly.
Ona je ve své práci nejlepší a podle toho je také placená.
evacuate
evakuovat
Everybody has been evacuated from the sixth floor.
Všichni byli evakuováni ze šestého patra.
immediately
okamžitě, ihned
Evacuate the building immediately.
Okamžitě evakuujte budovu.
He called for help immediately.
On okamžitě volal o pomoc.
locate
najít, určit polohu, lokalizovat
We weren’t able to locate the place on the map.
Nebyli jsme schopní určit polohu toho místa na mapě.
emergency escape tool
bezpečnostní, nouzové kladívko
Locate the emergency escape tool and break the glass.
Najděte nouzové kladívko a rozbijte sklo.
against
proti, oproti
Are you for or against the idea?
Jste pro anebo proti tomu nápadu?
Use the emergency escape tool against the window.
Použijte bezpečnostní kladívko proti oknu.
carriage
vagón
All carriages were full except the last one.
Všechny vagóny byly plné až na ten poslední.
derail
vykolejit
The train derailed suddenly.
Ten vlak najednou vykolejil.
rear
zadní, zadní část
The dog has injured its rear leg.
Ten pes si zranil zadní nohu.
Evacuate the cinema through one of the rear doors.
Evakuujte kino jedním ze zadních dveří.
barred
zablokovaný, zamřížovaný
I can’t open the window. It’s become barred.
Nemůžu to okno otevřít. Zaseklo se.
Why are all these doors barred?
Proč jsou všechny tyhle dveře zamřížované?
Should something happen, do this.
Kdyby se stalo tohle, udělejte tohle. Formální způsob, jak vyjádřit podmínkovou větu.
Should the train derail, follow the conductor’s instructions accordingly.
Jestliže vlak vykolejí, jednejte podle pokynů průvodčího. (formálně)
Should fire be detected in one of the carriages, evacuate the train immediately.
Jestliže bude v jednom z vagónů detekován požár, okamžitě evakuujte vlak. (formálně)
attempt
pokusit se o co, pokus
We attempted to open the door but it was locked.
Pokusili jsme se otevřít dveře, ale byly zamčené.
His attempt to say a sentence in French made everybody laugh.
Jeho pokus říct větu ve francouzštině všechny rozesmál.
manually
manuálně, ručně
slide slid slid
posunout, zasunout (nepravidelné sloveso)
Attempt to evacuate the train by manually sliding the automatic door.
Pokuste se evakuovat z vlaku tím, že manuálně otevřete automatické posuvné dveře.
I slid the door open.
Otevřel jsem (posuvné) dveře.
fail
selhat, nepodařit se, nevyjít, neuspět
It’s impossible to learn something without failing.
Je nemožné se něco naučit, aniž bys selhal.
I failed to understand the teacher‘s question.
Nepodařilo se mi porozumět učitelově otázce.
power cut (BrE) / power outage (AmE)
výpadek proudu
An unexpected power cut made the train stop short of its destination.
Nečekaný výpadek proudu přiměl vlak zastavit ještě před cílovou stanicí.
tracks
koleje
to be electrified
být pod proudem
Don’t touch the tracks, they’re still electrified!
Nesahej na ty koleje, jsou ještě pod proudem!
remain
zůstat, setrvat
Please remain seated.
Prosím, zůstaňte sedět.
How come you managed to remain so calm?
Jak to, že jsi dokázal zůstat tak klidný?
Time‘s up.
Čas vypršel.
exit
odejít, opustit co, vyjít odkud, východ
In case of an emergency, evacuate the building through the emergency exit.
V případě nouze se evakuujte z budovy únikovým východem.
Exit the room as soon as possible please.
Co nejdřív opusťte místnost prosím.