Level 32 Level 34
Level 33

Lesson 25: New Year's Resolutions Part 2


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
decade
desetiletí, dekáda
It’ll be the end of a decade tomorrow.
Zítra bude konec dekády.
That‘s about it.
A to je všechno. (Nic jiného už nestojí za zmínku.)
heavy
vážný, závažný, silný, intenzivní (hovorově)
How can you watch such heavy films?
Jak se můžeš dívat na tak vážné (psychicky náročné) filmy?
She never makes any heavy resolutions.
Ona si nikdy nedává žádná závažná předsevzetí.
achieve
dosáhnout, docílit něčeho
What goals would you like to achieve one day?
Jakých cílů bys chtěl jednoho dne dosáhnout?
If they worked harder, they’d achieve something amazing.
Kdyby pracovali usilovněji, dosáhli by něčeho úžasného.
launch a campaign
spustit kampaň
The goverment has launched a campaing to support people with disabilities.
Vláda spustila kampaň na podporu lidí s postižením.
report
zpráva, reportáž, hlášení
Who am I supposed to send the report to?
Komu mám to hlášení poslat?
Could you give us a report about the previous meeting?
Mohl byste nám podat zprávu o předchozí schůzce?
keep a resolution
dodržet předsevzetí
If you make a resolution, you should keep it.
Když už si dáš předsevzetí, měl bys ho dodržet.
He surprised us all and kept his resolution.
On nás všechny překvapil a to předsevzetí dodržel.
promise
slíbit, slib
Promise me you’ll be careful.
Slib mi, že budeš opatrný.
Have you forgotten about your promise?
Už jsi zapomněl na svůj slib?
break a resolution
porušit, nesplnit předsevzetí
Most people just break their resolutions sooner or later.
Většina lidí prostě své předsevzetí dříve nebo později poruší.
How many resolutions have you broken so far?
Kolik předsevzetí jsi do téhle doby nedodržel?
break a promise
porušit, nesplnit slib
She’s broken every promise she’s ever given.
Ona porušila každý slib, který kdy dala.
succeed
uspět, mít úspěch
Few people succeed in keeping their resolutions.
Málo lidí uspěje v dodržení svých předsevzetí.
It takes a lot of hard work and practice to succeed in learning a foreign language.
Chce to hodně tvrdé práce a procvičování, aby ses úspěšně naučil cizí jazyk.
success
úspěch
I’ve been trying to give up smoking but so far without success.
Snažím se přestat kouřit, ale zatím bez úspěchu.
We’ve never had much success in understanding French.
Nikdy jsem neměli moc úspěch v porozumění francouzštině.
successful
úspěšný
They were surprisingly successful in communicating with the foreigners.
Oni byly překvapivě úspěšní v komunikaci s těmi cizinci.
How successful were you?
Jak jste byli úspěšní?
success rate
úspěšnost, míra úspěchu
What an awful success rate.
To je ale mizerná úspěšnost.
manage
zvládnout něco, dokázat něco, stihnout
How did you manage to succeed in that job interview?
Jak jsi dokázal uspět v tom pracovním pohovoru?
Don’t worry about us, we’ll manage!
Nedělejte si o nás starosti, zvládneme to!
I managed to finish the report on time.
Podařilo se mi dokončit to hlášení včas.
to be out of time
vypršet čas, už nezbývá čas, dochází čas
We’re almost out of time.
Už skoro nemáme čas.
go over
projít si něco zběžně, proletět (frázové sloveso)
We should go over the list of ingredients once again.
Měli bychom si ten seznam ingrediencí proletět ještě jednou.
I went over the vocabulary before the test.
Před testem jsem si ta slovíčka zběžně prošel.
come across
narazit na koho/co, potkat koho/co
I came across an odd expression I hadn’t heard before.
Narazil jsem na zvláštní výraz, který jsem předtím ještě neslyšel.
I wish I came across somebody I know.
Kéž bych narazil na někoho, koho znám.
in order to
aby, za účelem
My parents decided not to retire yet in order to make more money.
Mí rodiče se rozhodli ještě nejít do důchodu, aby vydělali víc peněz.
She wants to improve her English in order to get a better job.
Ona chce zlepšit svou angličtinu, aby dostala lepší práci.
persist
vytrvat v něčem, pokračovat v, neustávat v něčem
If you persist with your daily workout, you’ll certainly lose weight.
Jestliže vytrváš v každodenním cvičení, určitě shodíš na váze.
I wasn’t able to persist in running every day.
Nebyl jsem schopný vytrvat v každodenním běhání.
apparently
zřejmě, patrně, podle všeho
He’s apparently very rich when he can afford such an expensive car.
On je patrně velmi bohatý, když si může dovolit tak drahé auto.
trick question
zákeřná otázka, chyták
You apparently can’t answer because it’s a trick question.
Zřejmě na to nemůžeš odpovědět, protože je to chyták.
sign up
zapsat se, přihlásit se, zaregistrovat se na, zavázat se k něčemu (frázové sloveso)
My parents have signed up to run a marathon next month.
Mí rodiče se přihlásili, že příští měsíc poběží maraton.
I’d like to sign up for an English course.
Chtěl bych se zapsat na anglický kurz.
kick in
začít účinkovat, začínat se projevovat, dostavují se výsledky (frázové sloveso)
It takes several minutes for the medicine to kick in.
Trvá několik minut, než ten lék začne účinkovat.
All this demanding training is beginning to kick in, finally.
Všechen ten náročný trénink se konečně začíná projevovat.
impressive
působivý, úchvatný
Your New Year’s resolutions for this year are very impressive.
Tvá novoroční předsevzetí pro tento rok jsou velice působivá.
stick to
vydržet u čeho (frázové sloveso)
I wish I was able to stick to my resolutions and goals.
Kéž bych byl schopný vydržet u mých předsevzetí a cílů.
You'll never learn to play the piano if you're not prepared to stick to it.
Nikdy se nenaučíš hrát na klavír, pokud nejsi připravený u toho vydržet.