Level 31 Level 33
Level 32

Lesson 25: New Year's Resolution Part 1


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bring in the New Year
vejít do Nového roku, začít v Novém roce znovu, zanechat starý rok za sebou
indeed
vskutku, opravdu, jistě (při souhlasu)
It was a great way to bring in the New Year. It was indeed.
Byl to dobrý způsob, jak vejít do Nového roku. Ano, to vskutku byl.
He’s sure it’s true and indeed it is.
On si je jistý, že je to pravda, a opravdu je.
resolution
předsevzetí, rozhodnutí
make a resolution
dát si předsevzetí, předsevzít si
Have you made any New Year’s resolutions for this year?
Dal sis na tento rok nějaká novoroční předsevzetí?
improve
zlepšit (se), vylepšit (se), zkvalitnit
She made a resolution to improve her English language skills last year.
Ona si loni předsevzala, že zlepší své anglické jazykové dovednosti.
Her health has improved a lot since she went on the diet.
Její zdraví se o hodně zlepšilo od té doby, co začala držet tu dietu.
suppose
předpokládat, připustit
I suppose my boss is busy right now.
Předpokládám, že můj šéf je právě teď zaneprázdněný.
aim
účel, záměr
The aim of her resolution is to improve her health.
Záměrem jejího předsevzetí je zlepšit si zdraví.
turn over a new leaf
obrátit list, začít znovu
It’s time to turn over a new leaf and move somewhere else.
Je načase obrátit list a přestěhovat se někam jinam.
goal
cíl, osobní meta
I consider goals much more effective than resolutions.
Cíle považuju za mnohem efektivnější než předsevzetí.
What are your future goals?
Jaké jsou vaše cíle do budoucna?
sort out
dát do pořádku, vyřešit (frázové sloveso)
We should sort out this mess as soon as possible.
Měli bychom tuhle pohromu vyřešit co nejdřív.
She’s trying to sort out her financial problems.
Ona se snaží dát do pořádku své finanční problémy.
tricky
komplikovaný, ošidný, těžký
We’re in a tricky situation.
Jsme v ošidné situaci.
Learning a foreign language might be tricky.
Učit se cizí jazyk může být ošidné.
awful
příšerný, hrozný, strašný
People usually eat an awful lot during the holidays.
Lidé během svátků obvykle jí příšerně moc.
That’s awful! I’m so sorry to hear that.
To je příšerné. To moc nerad slyším.
overindulge
příliš si dopřávat, příliš se oddávat čemu
It’s impossible not to overindulge yourself during the holidays.
Je nemožné si během svátků příliš nedopřávat.
You should stop overindulging yourself so much and start working out.
Měl by sis přestat tak dopřávat a začít cvičit.
give up
přestat s čím, zanechat čeho, vzdát se čeho
A lot of people make a resolution to give up smoking but only few of them actually give up.
Hodně lidí si dává předsevzetí přestat kouřit, ale jen málo z nich skutečně přestane.
fattening
způsobující tloustnutí
We gave up eating sugar and fattening food last month.
Minulý měsíc jsme přestali jíst cukr a jídlo, po kterém se tloustne.
take up
začít se věnovat čemu, dát se na, začít dělat co (frázové sloveso)
If you had more time, what hobby would you like to take up?
Kdybys měl víc času, na jaký koníček by ses chtěl dát?
My sister took up a new sport two weeks ago.
Moje sestra se před dvěma týdny začala věnovat novému sportu.
activity
činnost, aktivita
Her free-time activities include cooking and running.
Její volnočasové aktivity zahrnují vaření a běhání.
What activities do you prefer doing in your free time?
Jakým činnostem dáváte ve svém volném čase přednost?
expression
vyjádření, výraz (slovní, ve tváři...)
I’ll never forget the expression in his face when he found out about it.
Nikdy nezapomenu na výraz v jeho obličeji, když se o tom dozvěděl.
How come you’ve never heard this expression?
Jak to, že jsi tenhle výraz nikdy neslyšel?
explain
vysvětlit
He explained to us what had happened that day.
On nám vysvětlil, co se toho dne stalo.
Can you explain to me what this expression means?
Můžeš mi vysvětlit, co tenhle výraz znamená?
carry on
pokračovat v něčem, nepřestávat s čím (frázové sloveso)
I’d like to carry on learning English daily.
Chtěl bych se i nadále učit anglicky denně.
She wants to carry on exercising regularly.
Ona chce pokračovat v pravidelném cvičení.
action
počínání, kroky, jednání, čin
You should always be responsible for your own actions.
Vždycky bys měl být zodpovědný za své vlastní činy.
His actions surprised us. We couldn’t believe it.
Jeho činy nás překvapily. Nemohli jsme tomu uvěřit.