Level 28 Level 30
Level 29

Lesson 23: Stressed Out


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chord
akord
rhyme
rýmovat (se), rým, verš
Do these words rhyme?
Rýmují se tahle slova?
fear
strach, obava, úzkost
What’s your biggest fear?
Čeho se nejvíc bojíš? Co je tvou největší obavou?
shrink shrank shrunk
zmenšit se, scvrknout se, smrsknout se (nepravidelné sloveso)
Oh no, my T-shirt has shrunk after washing.
Ale ne, po praní se mi srazilo tričko.
Is the population of the Czech Republic shrinking?
Zmenšuje se populace ČR?
insecure
nejistý, postrádající sebevědomí
You have no reason to be insecure.
Nemáš důvod být nejistý.
He still feels insecure about his ability to do the job.
On se stále cítí nejistý, zda je schopný tu práci dělat.
care
záležet komu na čem, starat se o co, mít zájem o co
I don’t care.
Je mi to jedno.
We care about you.
Záleží nám na tobě.
good old days
staré zlaté časy
stress
stres
to be stressed out
být vystresovaný
Why have you been so stressed out recently?
Proč jsi poslední dobou tak vystresovaný?
get stressed (out)
stresovat se, začít se stresovat
We get stressed out too easily.
Necháme se až příliš snadno vystresovat.
how come
jak to
How come you’re never stressed out?
Jak to, že nikdy nejsi ve stresu?
We were so exhausted yesterday. How come?
Včera jsme byli tak vyčerpaní. Jak to?
candle
svíce, svíčka
sell out
vyprodat
We’ll probably never sell out of the candles.
Nikdy ty svíčky nejspíš nevyprodáme.
sold out
vyprodáno
All the tickets for the concert have already been sold out.
Všechny lístky na ten koncert už jsou vyprodané.
homegrown
domácí, doma vytvořený, místní
a stone‘s throw
co by kamenem dohodil
The theatre is a stone’s throw from here.
Divadlo je odtud, co by kamenem dohodil.
creek
potok, říčka (AmE)
roam
toulat se, potulovat se
We used to roam along the creek.
Toulávali jsme se okolo potoka.
I love to get lost and roam the city streets.
Rád se ztratím a toulám v ulicích města.
remind
připomenout
Please remind me I’m supposed to call my doctor tomorrow.
Připomeň mi prosím, že mám zítra zavolat doktorovi.
That reminds me we’ve forgotten to buy milk again.
To mi připomíná, že jsme zase zapomněli koupit mléko.
remind somebody of something
připomínat, připomenout někomu něco
This song reminds me of our holiday in Scotland.
Ta písnička mi připomíná naši dovolenou ve Skotsku.
When she smiled she reminded me of her sister.
Když se usmála, připomněla mi svou sestru.
loan
půjčka
take out a loan
vzít si půjčku
You should have a reason to take out a loan.
Měl bys mít důvod k tomu vzít si půjčku.
the latter
ten druhý, posledně jmenovaný
They offered me morning or evening flights and I chose the latter.
Nabídli mi ranní nebo večerní lety a já si vybral to druhé.
pretend
předstírat, dělat že, hrát si na něco
Don’t pretend you can’t hear me.
Nepředstírej, že mě neslyšíš.
As children, we pretended to be astronauts.
Jako děti jsme předstírali, že jsme astronauti.
each other
se, navzájem, jeden druhému, jeden druhého
They obviously know each other.
Oni se evidentně znají.
We would never forget to call each other every week.
Nikdy bychom nezapomněli si každý týden zatelefonovat.
rocket ship
vesmírná loď, vesmírná raketa
dream
sen, snění, snít, mít sen
My son has just woken up from a bad dream.
Můj syn se právě probudil ze zlého snu.
outer space
vesmír
He used to dream of boarding a rocket ship and flying into outer space.
On kdysi sníval o tom, že nastoupí do vesmírné rakety a poletí do vesmíru.
laugh (at)
zasmát se, smát se (komu, čemu)
Don’t laugh at me!
Nesměj se mi!
We couldn’t stop laughing.
Nemohli jsme se přestat smát.
laugh in somebody‘s face
vysmívat se, smát se komu do obličeje
They would laugh in our face if we told them.
Smáli by se nám do obličeje, kdybychom jim to řekli.
make money
vydělávat peníze
I haven’t made enough money yet.
Ještě jsem si nevydělal dost peněz.
That’s an odd way to make more money.
To je divný způsob, jak si vydělat víc peněz.