Level 27 Level 29
Level 28

Lesson 22: British vs American Healthcare Part 2


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
serious
vážný, závažný
Are you serious?
To myslíš vážně?
Luckily, the injury isn’t serious.
Naštěstí to zranění není vážné.
seriously
vážně
Don’t take this too seriously.
Neber to příliš vážně.
He was seriously injured in the car accident.
On byl vážně zraněn při automobilové nehodě.
intensive care unit / ICU
jednotka intenzivní péče
rehab
rehabka, rehabilitace, léčebna
ultimately
nakonec
If I had agreed with his offer, ultimately it would have cost me a lot of money.
Kdybych byl býval souhlasil s jeho návrhem, nakonec by mě to bývalo stálo spoustu peněz.
in fact
totiž, vlastně, ve skutečnosti
These two medicines differ just slightly but in fact, the other one is much more expensive.
Tyto dva léky se liší jen nepatrně, ale ten druhý je vlastně o moc dražší.
‘cause / cuz
zkrácená hovorová verze od because
ridiculous
směšný, k smíchu, komický
You can’t be serious! This is ridiculous!
To nemůžeš myslet vážně! To je směšné!
The price for medical treatment in America is absolutely ridiculous.
Cena za lékařské ošetření v Americe je naprosto směšná.
no way
no to snad ne, to nemyslíš vážně
medication
lék, léčivo, medikace
Are you on any medication?
Berete nějaké léky?
foreign
cizí, nepřirozený, neznámý
Democracy is completely foreign to some countries.
Demokracie je pro některé země naprosto cizí.
to be a thing
tak to je, existovat, být známý kde
Is Halloween a thing in the Czech Republic?
Máte v ČR taky Halloween?
Free healthcare just isn’t a thing in the US.
Bezplatné zdravotnictví prostě v US není, neexistuje.
odd
zvláštní, divný
It may seem odd but the cut healed within a couple of hours.
Může se to zdát divné, ale to říznutí se zahojilo během pár hodin.
relate to
ztotožňovat se s čím, kým, vžít se, vcítit se do
They can’t relate to the pain because they’ve never experienced it before.
Oni se s tou bolestí nemohou ztotožnit, protože ji ještě nikdy předtím nezažili.
similarly
podobně, stejně tak, rovněž, taktéž
Similarly, it’s dangerous to be on an extreme diet.
Stejně tak je nebezpečné držet extrémní dietu.
You’re similarly dressed.
Jste podobně oblečení.
for instance
například
scene
scéna
fire
vyhodit z práce
I hope they won’t fire me.
Doufám, že mě nevyhodí z práce.
to be fired
dostat padáka, dostat výpověď
Many employees of the hospital have been fired recently and nobody knows why.
Mnoho zaměstnanců nemocnice dostalo nedávno padáka a nikdo neví proč.
You’re fired!
Máš padáka!
security
jistota
The security of personal data on the Internet has been a priority for European Union recently.
Zabezpečení osobních dat na internetu bylo v poslední době prioritou Evropské Unie.
specifically
přesněji řečeno, konkrétně
In the UK, specifically in Scotland, you don't have to pay for prescriptions.
V UK, konkrétně ve Skotsku, nemusíš platit za lékařské předpisy.
privilege
výsada, výhoda
remove
odstranit, vyjmout, odebrat
You can’t just fire your employees and remove all of their healthcare privileges.
Nemůžete jen tak vyhodit své zaměstnance a odebrat jim veškeré jejich výhody zdravotní péče.
reason
důvod, příčina
There’s no reason to worry.
Není žádný důvod se znepokojovat.
This is the main reason I can’t move to London.
Tohle je ten hlavní důvod, proč se nemůžu přestěhovat do Londýna.
amount
množství (u nepočitatelných: amount of courage, time...)
I had a ridiculous amount of time as a student.
Jako student jsem měl směšné množství času.
It requires a certain amount of courage.
Vyžaduje to jistou dávku odvahy.
notice period
výpovědní lhůta
on edge
nervózní, napjatý, ustaraný
Why are you so on edge today?
Proč jsi dnes tak napjatý?
big statement
přehnané tvrzení, prohlášení, tvrzení
mental
šílený, praštěný, pošahaný (BrE)
His idea is absolutely mental.
Jeho nápad je naprosto praštěný.
hold back
bránit někomu v něčem, váhat (frázové sloveso)
Our financial situation is holding us back from moving to England.
Naše finanční situace nám brání ve stěhování se do Anglie.
to be retired
být v důchodu
His parents are retired.
Jeho rodiče jsou v důchodu.
retire
odejít do důchodu
When are you gonna retire?
Kdy se chystáš jít do důchodu? (hovorově)
put off
odrazovat, odradit koho od čeho (frázové sloveso)
Don’t let others put you off learning English every day.
Nedovol ostatním, aby tě odrazovali od učení se angličtiny každý den.
Is that what puts you off leaving the job?
Tohle tě odrazuje od odchodu z práce?
to be lucky
mít štěstí
We don’t realize how lucky we are.
Neuvědomujeme si, jaké máme štěstí.
We were lucky.
Měli jsme štěstí.