Level 26 Level 28
Level 27

Lesson 22: British vs American Healthcare Part 1


64 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gonna
hovorová zkrácená verze od going to
I’m gonna see a doctor.
Chystám se jít za doktorem. Půjdu za doktorem. (hovorově, zkrácená verze od going to)
I hope you’re gonna be okay.
Doufám, že budeš v pořádku. (hovorově, zkrácená verze od going to)
gonna be doing something
hovorová zkrácená verze od going to, která zdůrazňuje průběh děje
We’re gonna be talking about British English in this video.
V tomhle videu budeme mluvit o britské angličtině. (hovorově, zkrácená verze od going to v průběhové formě)
healthcare
zdravotnictví, zdravotní péče
healthcare system
systém zdravotnictví, systém zdravotní péče
may
modální sloveso, možná, možná to tak je (ale méně váhavé než „might“, pravděpodobnější), také formální nebo ustálená přání (ať, nechť...) a ve zdvořilých otázkách (smím...?)
As you may or may not know...
Jak možná víte nebo nevíte...
She may not like it.
Možná se jí to nebude líbit / nelíbí.
May you be happy.
Ať jsi šťastný.
May the Force be with you.
Ať tě provází Síla. (Star Wars) 
May I ask you a favour?
Smím vás požádat o laskavost?
May I speak to the hotel manager?
Smím mluvit s ředitelem hotelu?
just in case
kdyby náhodou, v případě že..., pro případ...
I’ll take my umbrella too, just in case.
Taky vezmu deštník, kdyby náhodou.
Just in case you’re hungry, there’s pizza in the kitchen.
Kdybys měl náhodou hlad, v kuchyni je pizza.
stand for
znamenat (písmeno ve zkratce)
NHS stands for National Health Service.
Zkratka NHS znamená National Health Service (Národní zdravotní organizace).
What does FBI stand for?
Co znamenají písmena ve zkratce FBI?
differ (from something in something)
lišit se, odlišovat se od čeho v čem
Scottish and British healthcare systems are similar but they differ in some ways.
Skotský a britský systém zdravotnictví je podobný, ale v některých věcech se liší.
slightly
nepatrně, trochu
Symptoms of these two illnesses differ just slightly.
Symptomy těchto dvou nemocí se liší jen nepatrně.
tonsillitis
angína, zánět mandlí
antibiotics
antibiotika
penicillin
penicilín
obviously
zcela zjevně, evidentně, jasně, být nabíledni, je jasné že...
She had tonsillitis so obviously, she went to see her GP.
Ona měla angínu, takže jasně že šla za obvoďákem.
You’re obviously sick.
Evidentně ti není dobře.
within
v průběhu, během, do nějaké doby (méně než)
This medicine should be used within the next month.
Tento lék by měl být užíván během příštího měsíce.
You won’t be able to move your wrist within several weeks.
Nebudete moci pohnout zápěstím v průběhu několika týdnů.
prescription
lékařský předpis, recept
He was given a prescription for antibiotics containing penicillin.
Dali mu lékařský předpis na antibiotika obsahující penicilin.
subsidise
dotovat
Who subsidises healthcare in your country?
Kdo dotuje zdravotnictví v tvé zemi?
to be subsidised
být dotován
Healthcare in England is subsidised by the government.
Zdravotnictví v Anglii je dotováno vládou.
tax
daň
We all have to pay taxes.
Všichni musíme platit daně.
towards
směrem k, směřující k
Look, the dog is running towards us.
Podívej, ten pes běží směrem k nám.
funding
dotace, financování, finanční zdroje (od vlády)
Not all taxes go towards funding healthcare.
Ne všechny daně jdou na dotování zdravotnictví.
Healthcare in the UK needs more funding.
Zdravotnictví v UK potřebuje více dotací.
slate
ostře kritizovat, ztrhat, rozcupovat (britská hovorová angličtina)
Film critics are slating the new film by my favourite director.
Filmoví kritici cupují film mého oblíbeného režiséra na kousky.
incredible
úžasný, skvělý, fantastický, neuvěřitelný
People working for the NHS are doing an incredible job.
Lidé pracující pro NHS odvádí fantastickou práci.
unsung heroes
někdo, kdo odvádí skvělou práci a dělá to nezištně
People who always help others are unsung heroes.
Lidé, kteří vždy pomáhají ostatním, jsou neopěvovaní hrdinové.
train
(vy)cvičit, (vy)trénovat, (vy)školit
My friend is training to become a nurse.
Moje kamarádka studuje (cvičí se), aby se stala zdravotní sestrou.
yet
a přesto, a přece, ale (na začátku věty)
The weather was cold, yet sunny last week.
Počasí bylo minulý týden chladné, a přece slunečné.
He’s good at English, yet he prefers French.
On je v angličtině dobrý, přesto dává přednost francouzštině.
hospital
nemocnice
emergency
naléhavý případ, stav nouze
It’s an emergency!
Je to naléhavé!
emergency call
tísňové volání
In case of an emergency, call this number.
V případě nouze volejte na tohle číslo.
treatment
ošetření, léčení, léčba
There are various kinds of treatment available for this chronic disease.
Na tuto chronickou chorobu existují různé druhy léčby.