Level 22 Level 24
Level 23

Lesson 19: Healthy Garfield


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
health
zdraví
healthy
zdravý
unhealthy
nezdravý
something is way better than
něco je mnohem, o dost lepší než (hovorová angličtina)
Eating healthy food is way better than eating unhealthy.
Jíst zdravé jídlo je mnohem lepší než jíst nezdravě.
Your English speaking skills are way better now.
Tvá dovednost mluvit anglicky je teď o moc lepší.
secret
tajemství
I'll tell you a secret.
Řeknu ti tajemství.
What’s your secret?
Jak to děláš?
exercise
cvičení, cvičit (obecnější než work out)
We're looking for some exercises to practise our English.
Hledáme nějaká cvičení, abychom si procvičili angličtinu.
You should exercise more often.
Měl bys cvičit častěji.
work out
cvičit, posilovat, trénovat (frázové sloveso)
She's tired because she's been working out all morning.
Je unavená, protože celé ráno posilovala / trénovala.
workout
cvičení, trénink
Her workout includes a lot of exercises.
Její trénink zahrnuje spoustu cviků.
watch
dohlížet, hlídat si, dávat pozor
Watch your belongings.
Hlídejte si své věci. (hlášení na letištích, nádražích...)
Watch your step.
Pozor, je tu schod. Dávejte pozor, kam šlapete.
diet
dieta, strava, jídelníček, to jak se kdo stravuje
The doctor told me to watch my diet.
Doktor mi řekl, abych si hlídal jídelníček.
go on a diet
začít držet dietu
She went on a diet a month ago.
Před měsícem začala držet dietu.
be on a diet
držet dietu, být na dietě
No cake for me, I'm on a diet.
Já si ten koláč nedám, držím dietu.
starve
hladovět
To be on a diet doesn't mean you have to starve.
Držet dietu neznamená, že musíš hladovět.
I'm starving!
Mám hrozný hlad. Mám hlad jako vlk!
issue
záležitost, věc, otázka
health issue
otázka zdraví
weight issue
otázka váhy
Adult issues are sometimes exhausting.
Dospělácké záležitosti jsou někdy vyčerpávající.
gotta
muset, zkratka od have got to (hovorová americká angličtina)
I gotta go.
Musím jít. (americká hovorová angličtina)
health food store
obchod se zdravou výživou (americká angličtina)
health food shop
obchod se zdravou výživou (britská angličtina)
basically
v podstatě
fat
tlustý, obézní, tuk
to be in good health
být zdravý, těšit se dobrému zdraví
Your dog is basically in good health but he's quite fat.
Vaš pes je v podstatě zdravý, ale je docela tlustý.
to be in excellent health
těšit se vynikajícímu zdraví
to be in poor health
mít chatrné zdraví
to be in bad health
být nemocný, mít špatné zdraví
take care of
starat se o, pečovat o
You should take better care of your cat.
Měl byste se lépe starat o svou kočku.
Unfortunately, he doesn't take care of his health.
On o své zdraví bohužel nepečuje.
close your ears
zacpat si uši, neposlouchat něco
quack
šarlatán
Close your ears, she's a quack!
Zacpi si uši / neposlouchej ji, je to šarlatánka!
lie around
válet se, povalovat se (frázové sloveso)
Garfield lies around all the time.
Garfield se pořád povaluje.
lie lay lain
ležet (například v posteli, na zemi...) (nepravidelné sloveso)
She lay in bed and couldn't sleep.
Ležela v posteli a nemohla spát.
The T-shirt has lain on the floor for two days.
To tričko leží na podlaze už dva dny.
mess with
zahrávat si s
Don't mess with people like him.
Nezahrávej si s lidmi, jako je on.
law
zákon
nature
příroda
laws of nature
přírodní zákony, zákonitosti, přirozený stav věcí
sit-ups
sedy lehy
Have you tried doing sit-ups?
Už jsi vyzkoušel cvičit sedy lehy?