Level 19 Level 21
Level 20

Lesson 17: Past Perfect Simple Tense


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
A sentence in past perfect consists of a subject plus the verb had plus past participle plus the rest of the sentence
Věta v předminulém čase se skládá z podmětu plus slovesa had plus minulého příčestí plus zbytek věty.
She had gone to work.
Ona odešla do práce. (předminulý čas, nezkrácený)
They had ordered lunch.
Oni si objednali oběd. (předminulý čas, nezkrácený)
The verb had is often shortened to 'd in spoken English.
Sloveso had se v mluvené angličtině často zkracuje na 'd.
She'd gone to work.
Ona odešla do práce. (předminulý čas, zkrácený)
They'd ordered lunch.
Oni si objednali oběd. (předminulý čas, zkrácený)
In negative sentences, there is the verb hadn't.
V záporných větách je sloveso hadn't.
She hadn't gone to work.
Ona nešla do práce. (předminulý čas prostý)
They hadn't ordered lunch.
Oni si neobjednali oběd. (předminulý čas prostý)
In questions, you have to change the order of a subject and the verb had.
V otázkách musíte změnit pořadí podmětu a slovesa had.
Had she gone to work?
Šla ona do práce? (předminulý čas prostý)
Had they ordered lunch?
Objednali si oni oběd? (předminulý čas prostý)
In short answers, you use had or hadn't.
V krátkých odpovědích použijete had nebo hadn't.
Had she gone to work? Yes, she had.
Šla ona do práce? Ano, šla. (předminulý čas prostý)
Had they ordered lunch? No, they hadn't.
Objednali si oni oběd? Ne, neobjednali. (předminulý čas prostý)
Past Perfect shows which of past events actually happened first.
Předminulý čas ukazuje, která z minulých událostí se ve skutečnosti stala jako první.
I'd learned English before I began working in London.
Učil jsem se anglicky (=1.událost), než jsem začal pracovat v Londýně (=2.událost).
Had you asked a lot of questions before you agreed?
Ptal ses na hodně otázek (=1.událost), než jsi souhlasil (=2.událost)?
He couldn't order because he hadn't taken any money.
On si nemohl objednat (=2.událost), protože si nevzal žádné peníze (=1.událost).