Level 1 Level 3
Level 2

Lesson 2: True Colors


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
colour
barva
story
příběh, historka
happiness
štěstí, spokojenost
music
hudba, muzika
Can you hear the music?
Slyšíš tu hudbu?
listen to
poslouchat něco
We'd like to listen to music.
Chtěli bychom poslouchat hudbu.
I was listening to music when I heard them.
Poslouchal jsem hudbu, když jsem je uslyšel.
song
píseň, písnička
sing sang sung
zpívat, zpívat si, zazpívat (nepravidelné sloveso)
Let's sing the song.
Pojďme si zazpívat tu písničku.
Have you ever sung a song in English?
Už jsi někdy zpíval písničku v angličtině?
singer
zpěvák, zpěvačka
My favourite singer sang the song at his concert.
Můj oblíbený zpěvák zazpíval tu písničku na svém koncertě.
lyrics
text písně
The lyrics are amazing.
Ten text písničky je úžasný.
eye
oko
What is the colour of her eyes?
Jakou mají její oči barvu?
courage
odvaha, kuráž
You need a lot of courage to do that.
Potřebuješ hodně odvahy, abys to mohl udělat.
take courage
sebrat odvahu, odhodlat se
You should finally take courage and go there.
Měl by ses konečně odhodlat a jít tam.
discourage
odradit, odrazovat někoho
Stop discouraging me, I want to tell her.
Přestaň mě odrazovat, chci jí to říct.
be discouraged
nechat se odradit, být odrazený
Don't be discouraged.
Nenech se odradit.
realize
uvědomit si, pochopit, dojít (někomu něco)
I realize it's difficult.
Uvědomuju si, že je to těžké.
We've never realized how sad he was.
Nikdy nám nedošlo, jak smutný on byl.
full of
plný čeho
The glass was full of water.
Ta sklenka byla plná vody.
sight
zrak, schopnost vidět
Could you live without sight?
Mohli byste žít bez zraku?
lose sight of something
pustit něco ze zřetele, nevnímat
You shouldn't lose sight of important things.
Důležité věci bys neměl pouštět ze zřetele.
dark
tmavý, temný, tma
It's dark.
Je tma.
darkness
temno, temnota, tma
The film is about darkness but also about happiness.
Ten film je o temnotě, ale také o štěstí.
inside
uvnitř
What is inside?
Co je uvnitř?
Let's go inside, it's raining.
Pojďme dovnitř, prší.
make somebody do something
přinutit, přimět někoho něco udělat
He made her smile.
On ji přinutil se usmát. On ji rozesmál.
Don't make us go there.
Nenuťte nás tam jít.
shine
zářit, svítit, záře
The sun is shining today.
Dnes svítí sluníčko.
through
skrze, přes co
Can you see something through it?
Vidíš přes to něco?
let let let
nechat, dopustit něco (nepravidelné sloveso)
let somebody do something
nechat někoho něco udělat, dopustit, aby se něco stalo
We can't let it happen again.
Nemůžeme dopustit, aby se to stalo znovu.
Let me invite you to dinner.
Nech mě / Dovol mi pozvat tě na večeři.
Let us think about the idea.
Nechte nás o té myšlence přemýšlet.
rainbow
duha
There was a rainbow after the rain.
Po tom dešti byla duha.
crazy
bláznivý, šílený, potrhlý
It makes me nervous.
Jsem z toho nervózní.
You made us happy.
Učinil jsi nás šťastnými. Byli jsme kvůli tobě šťastní.
The news made them sad.
Byli z té novinky smutní. Ta novinka je rozesmutnila.
bear bore born
snést, snášet něco, unést, vystát někoho (nepravidelné sloveso)
We couldn't bear him.
Nemohli jsme ho vystát.
That's all I can bear.
To je všechno, co zvládnu snést.