Level 18 Level 20
Level 19

Lesson 17: BBC 6 Minute Grammar


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
past
minulý, minulost
past perfect
předminulý čas
in the past
v minulosti
tense
gramatický čas
Don't think so much about what happened in the past.
Nepřemýšlej tolik o tom, co se stalo v minulosti.
subject
podmět (kdo? co?)
plus
plus, k tomu
How much is two plus four?
Kolik je dva plus čtyři?
past participle
minulé příčestí (třetí tvar nepravidelného slovesa nebo pravidelné sloveso s koncovkou -ed)
example
příklad
Can you give me an example?
Můžeš mi dát příklad?
for example
například
ring a doorbell
zazvonit na někoho
We rang our friend's doorbell but nothing happened.
Zazvonili jsme na našeho kamaráda, ale nic se nestalo.
order
pořadí, posloupnost
word order
slovosled
I simply don't remember the order of the numbers.
Jednoduše si pořadí těch čísel nepamatuju.
sentence
věta
What's the correct order of words in an English sentence?
Jaké je správné pořadí slov v anglické větě?
actually
ve skutečnosti, vlastně, totiž
She actually looked quite sad.
Ona vlastně vypadala docela smutná.
How much did the ticket actually cost?
Kolik ten lístek ve skutečnosti / vlastně stál?
I've actually never flown before.
Já totiž předtím ještě nikdy neletěl / necestoval letadlem.
to be pleased
být potěšený, potěšit
We're pleased you're back.
Těší nás, že jsi zpátky.
I was pleased when he told me the news.
Potěšilo mě, když mi tu novinku řekl.
get a text
dostat sms
He was pleased when he got a text from us.
Potěšilo ho, když od nás dostal smsku.
text somebody
poslat někomu sms, psát si s někým smsky
She's just texted me she'll be late.
Právě mi napsala, že přijde pozdě.
I'll text you the address.
Pošlu ti tu adresu smskou.
mention
zmínit se, zmínit něco, zmínka
Don't mention that ever again!
Už nikdy se o tom nezmiňuj!
Our boss mentioned the new project yesterday.
Náš šéf se včera zmínil o tom novém projektu.
shorten
zkrátit
"I had" is often shortened to "I'd".
"I had" se často zkracuje na "I'd".
We had to shorten the trip because of the rainy weather.
Museli jsme ten výlet zkrátit kvůli deštivému počasí.
listen out for something
poslouchat, až se ozve něco, nastražit uši
I listened out for my name.
Poslouchal jsem, až se ozve mé jméno.
washing machine
pračka
catch caught caught
chytit něco, zachytit, postřehnout (nepravidelné sloveso)
I was late and I didn't catch my train.
Přišel jsem pozdě a nechytil jsem vlak.
I'm not sure if I caught the whole number.
Nejsem si jistý, jestli jsem zachytil celé číslo.
Oh dear! Oops!
Jejda! Božíčku! Hups!
once again, one more time
ještě jednou, znovu
Say that one more time please.
Řekni to ještě jednou prosím.
Let's hear the example once again.
Pojďme si ten příklad poslechnout ještě jednou.
poor
chudák, ubohý (když někoho litujeme)
Poor cat, look, it's hungry.
Chudák kočka, podívej, má hlad.
mistake
chyba
make a mistake
udělat chybu, chybovat
You can learn a lot by making mistakes.
Tím, že děláš chyby, se můžeš hodně naučit.
She made a mistake when she didn't tell us.
Udělala chybu, když nám to neřekla.
wake up woke up woken up
vzbudit se, probudit se (frázové i nepravidelné sloveso)
They've just woken up.
Oni se právě vzbudili.
We woke up early yesterday.
Včera jsme se probudili brzy.
set set set
nastavit něco (nepravidelné sloveso)
set the alarm
natočit budík
Don't forget to set the alarm for five o'clock!
Nezapomeň si natočit budíka na pátou!
embarrassing
trapný, nepříjemný
I found myself in a very embarrassing situation last week.
Minulý týden jsem se ocitl ve velmi trapné situaci.
What an embarrassing experience!
To byl ale trapný / nepříjemný zážitek!
negative
zápor, záporný, negativní
This negative English sentence is so confusing.
Tahle záporná anglická věta je tak matoucí.
football match
fotbalový zápas
mainly
hlavně, převážně, především, zejména
We're mainly interested in learning travel vocabulary.
Máme zájem naučit se především slovní zásobu spojenou s cestováním.
His breakfast mainly consists of fruit.
Jeho snídaně se převážně skládá z ovoce.
join
připojit se k, přidat se k někomu
Will you join us next time?
Přidáš se k nám příště?
We joined the book club a month ago.
Před měsícem jsme se přidali ke čtenářskému klubu.