Level 17 Level 19
Level 18

Lesson 16: At the Tourist Information Centre


79 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tourist information centre
turistické informace, info pro turisty
to be located
nacházet se
cathedral
katedrála
theatre
divadlo, kino (pouze AmE)
Our tourist information centre is located next to the cathedral.
Naše turistické centrum se nachází vedle katedrály.
direction
směr
He came from the direction of the theatre.
On přišel ze směru od divadla.
What direction are you going?
Jakým směrem jdeš?
ask for directions
zeptat se na cestu
give somebody directions
říct někomu cestu, popsat někomu, jak se někam dostane
We should ask somebody for directions.
Měli bychom se někoho zeptat na cestu.
Who could give us directions to the main square?
Kdo by nám mohl říct cestu na hlavní náměstí?
simple
jednoduchý, prostý (k pochopení), nekomplikovaný
It's a simple question, answer it!
Je to prostá otázka, odpověz na ni!
simply
jednoduše, prostě
I simply have to know.
Prostě to musím vědět. Jednoduše to musím vědět.
cross over
přejít přes
Simply cross over the bridge and there it is.
Jednoduše přejděte přes most a tam to je.
part
část, součást, díl, kus
Roman
římský
wall
zeď, stěna, hradba
You can still see parts of the old Roman wall there.
Stále tam můžete vidět části staré římské zdi.
heart
srdce, metaforicky střed, srdce něčeho
Prague is situated in the heart of Europe.
Praha se nachází v srdci Evropy.
financial services
finanční služby
industry
průmysl, odvětví, sektor
He's been working in the car industry for ten years.
V automobilovém průmyslu pracuje už deset let.
team
tým, pracovní kolektiv, družstvo
the rest of
zbytek něčeho
Will you tell me the rest of the story?
Řekneš mi zbytek toho příběhu?
You should take a break for the rest of the day.
Měl by sis na zbytek dne dát pauzu.
capital
hlavní město
What is the capital of Scotland?
Jaké je hlavní město Skotska?
beyond
až za, a dál, za hranice čeho, mimo
Reading this book is beyond my skills.
Číst tuhle knihu je nad mé schopnosti.
We can help you with all your planning for visiting the capital and beyond.
Můžeme vám pomoci se vším vaším plánováním k návštěvě hlavního města a ještě dál.
leaflet
leták, letáček, brožurka
map
mapa, mapka
as well as
stejně jako
advice on
rada týkající se čeho, rada jak...
We offer leaflets and maps as well as advice on what places to visit.
Nabízíme letáčky a mapky stejně jako rady, jaká místa navštívit.
sell sold sold
prodat, prodávat (nepravidelné sloveso)
We sold our old house yesterday.
Včera jsme prodali náš starý dům.
public transport
hromadná doprava, mhd
public
veřejný
Do you sell tickets for public transport?
Prodáváte lístky na hromadnou dopravu?
get around
pohybovat se po, přemisťovat se v rámci nějakého místa, cestovat po (frázové sloveso)
The best way to get around the city is on public transport.
Nejlepším způsobem, jak se pohybovat po městě, je hromadnou dopravou.
How did you get around London?
Jak jste se přemisťovali po Londýně?
fare
jízdné
How much is the bus fare?
Kolik stojí to jízdné na autobus?
hop on the bus
naskočit na autobus
hop off the bus
vyskočit z autobusu
at your leisure
jak se vám to hodí, v klidu, beze spěchu, jak se vám bude chtít
Hop on and hop off the bus at your leisure.
Naskočte na autobus a vyskočte, jak se vám bude chtít.
avoid
vyhnout se, vyhýbat se něčemu
I want to avoid queues.
Chci se vyhnout frontám.
fast-track tickets
lístky, díky kterým půjdete hned na řadu a nemusíte dlouho čekat v řadě
You should avoid visiting the most popular tourist attractions.
Měli byste se vyhýbat návštěvování těch nejpopulárnějších turistických atrakcí.
show
dávat, hrát (v kině, divadle...)
What's showing at the cinema tonight?
Co dnes večer dávají v kině?
accommodation
ubytování, nocleh
We haven't booked our accommodation yet.
Ještě jsme si nezarezervovali ubytování.
organise
zařídit, obstarat, postarat se o
They can organise it for us.
Oni to pro nás mohou zařídit.
head off
vyrazit někam, zamířit někam (frázové sloveso)
Where are you heading off to at the weekend?
Kam o víkendu vyrážíte?
explore
zkoumat, prozkoumat, poznávat
Let's head off to explore this city.
Pojďme vyrazit a prozkoumat tohle město.
perhaps
možná, snad (synonymum od maybe)
Perhaps it's worth exploring.
Možná to stojí za prozkoumání.
the country
venkov, mimo město, krajina
I don't want to stay in London, let's explore the country.
Nechci zůstat v Londýně, pojďme prozkoumat i okolí / venkov / mimo město.
huge
obrovský
variety
rozmanitost, různorodost
London is a big city with a huge variety of places to visit.
Londýn je velké město s celou řadou míst, která navštívit.
make the most of something
co nejvíc využít něčeho, vytěžit nejvíce z...
Make the most of the study materials for this lesson!
Vytěžte co nejvíc ze studijních materiálů k této lekci!
We have to make the most of our time.
Musíme co nejvíc využít našeho času.