Level 15 Level 17
Level 16

Lesson 14: At the Museum Ticket Office


68 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ticket office
pokladna (kde se prodávají lístky)
opening hours
otevírací doba
closing time
zavírací doba
daily
denně, denní
daily newspaper
deník, noviny vycházející denně
I'm afraid this isn't a daily service.
Obávám se, že tohle není denní služba.
weekly
týdenní, týdně
monthly
měsíční, měsíčně
We aren't paid weekly but monthly.
Nejsme placení týdně, ale měsíčně.
yearly
roční, ročně
I can't wait for this yearly event.
Nemůžu se dočkat téhle (každo)roční události.
except for
kromě, až na, s výjimkou
The museum is open daily except Mondays.
Museum je otevřeno denně kromě pondělí.
Everybody was bored except for him.
Všichni se nudili až na něj.
begin began begun
začít (nepravidelné sloveso)
Rooms begin closing thirty minutes before closing time.
Místnosti se začínají zavírat 30 minut před zavírací dobou.
It began raining five minutes ago.
Před pěti minutami začalo pršet.
She's already begun running without us.
Ona už začala běhat bez nás.
Please note that
Upozorňujeme vás, že... Vezměte prosím na vědomí, že...
Please note that drinks aren't allowed in the museum.
Upozorňujeme vás, že nápoje nejsou v muzeu povoleny.
valid
platný
permanent
stálý, trvalý, permanentní
temporary
dočasný, přechodný
collection
sbírka, kolekce
exhibition
výstava, expozice
This ticket is valid for permanent collections only.
Tento lístek je platný pouze pro stálé sbírky.
Are these tickets valid for temporary exhibitions?
Jsou tyto lístky platné pro dočasné výstavy?
free admission
vstupné zdarma
child admission
dětské vstupné
adult admission
vstupné pro dospělé
queue
řada, fronta, čekat v řadě, stát frontu
free admission without queuing for tickets
vstupné zdarma bez nutnosti stát frontu na lístky
We'll probably wait in this queue for hours.
V téhle řadě budeme nejspíš čekat hodiny.
ID
průkaz totožnosti
require
vyžadovat, požadovat, žádat
valid ID required
požaduje se platný průkaz totožnosti
They always require my password.
Oni vždy vyžadují mé heslo.
under
pod
resident
obyvatel
Residents of the European Union under the age of eighteen can get free admission.
Obyvatelé EU mladší než 18 let mohou dostat vstupné zdarma.
I found the keys under the wardrobe.
Našel jsem ty klíče pod skříní.
income
příjem
What is your monthly income?
Jaký je váš měsíční příjem?
support
podpora, podporovat, podpořit
We appreciate your support.
Ceníme si vaší podpory.
My parents always support me.
Mí rodiče mě vždy podporují.
to be on income support
být na podpoře, pobírat sociální dávky
She's been on income support since she lost her job last year.
Ona je na podpoře od té doby, co přišla loni o práci.
disability
handicap, postižení
people with disabilities
lidé s handicapem, handicapovaní lidé
accompany
doprovázet, doprovodit, dělat někomu společnost
My dog always accompanies me everywhere.
Můj pes mě vždy všude doprovází.
Children must be accompanied by their parents.
Děti musí být doprovázeny svými rodiči.
every
každý (všichni jako celek, 3 a více)
each
každý (jednotlivý, individuálně, 2 a více)
She wears rings on each hand.
Ona na každé ruce nosí prsteny.
Every employee can speak English.
Každý zaměstnanec (myšleno všichni) umí mluvit anglicky.
They gave each child a present.
Každému (jednotlivému) dítěti dali dárek.
This sight is closed every Friday.
Tahle památka je každý pátek zavřená. (myšleno všechny pátky)
accept
přijmout, přijímat, akceptovat
Are you going to accept our offer?
Chystáte se přijmout naši nabídku?
payment
platba, zaplacení, úhrada
method
metoda, způsob
This payment method isn't accepted here.
Tuhle platební metodu tady neakceptujeme.
accepted payment methods
příjimané způsoby platby
in cash
v hotovosti
by card
kartou
Will you pay in cash or by card?
Zaplatíte v hotovosti nebo kartou?