Level 13 Level 15
Level 14

Lesson 12: The Little Drummer Boy


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
drum
buben, bubínek, bubnovat
drums
bicí
drummer
bubeník
newborn
novorozený, novorozeně
Congratulations to your newborn baby!
Gratuluju vám k narozenému dítěti!
king
král
fine
pěkný, kvalitní, vybraný
the finest
nejvybranější, té nejlepší kvality
My friend always wears the finest clothes.
Můj kamarád vždy nosí to nejvybranější oblečení.
gift
dárek, dar (slovo začíná na G)
present
dárek, dar (slovo začíná na P)
The best present you can give me is a book.
Nejlepším dárkem, jaký mi můžeš dát, je kniha.
bring brought brought
přinést, přivézt, donést, dovézt (nepravidelné sloveso)
We'll bring beer and food.
Přineseme pivo a jídlo.
He brought me a gift yesterday.
On mi včera přinesl dárek.
I've already brought it.
Už jsem to přinesl.
lay laid laid
položit, pokládat jemně, něžně (nepravidelné sloveso)
I'll lay the gift on the table.
Položím ten dárek na stůl.
I laid the child on the bed and left the room.
Položil jsem to dítě na postel a odešel z pokoje.
honour
úcta, čest, prokázat úctu, uctít
It's an honour to finally meet you.
Je čest vás konečně poznat.
It's considered an honour to talk to him.
Promluvit si s ním je považováno za čest.
fit
vhodný, odpovídající, způsobilý k
She isn't fit for the job.
Ona pro tu práci není vhodná. Ona se na tu práci nehodí.
This gift doesn't seem fit for a king.
Nezdá se, že by tenhle dar byl vhodný pro krále.
play
hrát, hrát si, zahrát
Can you play the drums?
Umíš hrát na bicí?
Our children were playing all day yesterday.
Naše děti si včera hrály celý den.
My favourite song is being played.
Právě hrají mou oblíbenou písničku.
shall
modální sloveso, které je v moderní angličtině poměrně zastaralé, ale stále se používá pro zdvořilé nabídky a návrhy ve spojení s I (já) a WE (my)
Shall I lay it here?
Mám to položit tady? (zdvořilý návrh)
Shall we stay?
Zůstaneme? (zdvořilý návrh)
Shall I open the window?
Mám otevřít okno? (zdvořilá nabídka)
Shall we dance?
Zatančíme si? (zvořilý návrh)
nod
přikývnout, kývat hlavou
They nodded eventually.
Oni nakonec přikývli.
Why are you nodding?
Proč přikyvuješ?
ox
vůl
oxen
volové (nepravidelné množné číslo)
lamb
jehně, beránek, jehněčí
I'll have grilled lamb with sauce and rice.
Dám si grilované jehněčí s omáčkou a rýží.
keep time
dodržovat rytmus, pohybovat se do rytmu
Unfortunately, I can't keep time.
Bohužel neumím držet rytmus.
title
název, pojmenovat, nazvat něco
What's the title of the film?
Jak se ten film jmenuje?
The song hasn't been titled yet.
Ta písnička ještě nebyla pojmenovaná.
Christmas carol
vánoční koleda
We always listen to Christmas carols on Christmas Eve.
O Štědrém dni vždy posloucháme vánoční koledy.
based on
založeno na, vycházející z, inspirováno čím
The story is based on a shocking event.
Ten příběh je založený na šokující události.
based on true events
podle skutečných událostí
His novel is based on true events.
Jeho román je podle skutečných událostí.
identify
identifikovat, rozpoznat, poznat
She couldn't identify who called her.
Ona nemohla rozpoznat, kdo jí volal.
We identified his voice.
Rozpoznali jsme jeho hlas.