Level 22 Level 24
Level 23

现在我们开始上课了 [Leçon 21]


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
昨天
Zuótiān
前边
Qiánbian
意思
Yìsi
Dǒng
以前
Yǐqián
Xiān
告诉
Gàosu
东亚
Dōng Yà
研究
Yánjiū
教室
Jiàoshì
Jiǎng
复习
Fùxí
Xīn
语法
Yǔfǎ
生词
Shēngcí
课文
Kèwén
Jiào
容易
Róngyì
知道
Zhīdào
作业
Zuòyè
后天
Hòutiān
大家
Dàjiā