Level 21 Level 23
Level 22

Élémentaire II [Leçon 13 à 20]


208 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
饮料
Yǐnliào
可口可乐
Kěkǒu kělè
雪碧
Xuěbì
果汁儿
Guǒzhīr
桔汁儿
Júzhīr
橙汁儿
Chéngzhīr
桃汁儿
Táozhīr
苹果汁儿
Píngguǒzhīr
啤酒
Píjiǔ
矿泉水
Kuàngquánshuǐ
咖啡
Kāfēi
Děng
Liáng
Píng
还是
Háishì
Bēi
马上
Mǎshàng
Jiù
今天
Jīntiān
一共
Yīgòng
Hào
Yuè
星期
Xīngqí
星期天
Xīngqítiān
星期日
Xīngqírì
明天
Míngtiān
就...了
Jiù...le
上午
Shàngwǔ
下午
Xiàwǔ
上课
Shàngkè
英语
Yīngyǔ
法语
Fǎyǔ
下课
Xiàkè
晚上
Wǎnshàng
吃饭
Chīfàn
Fàn
问题
Wèntí
周末
Zhōumò
书店
Shūdiàn
Běn
Huí
休息
Xiūxí
一点(儿)
Yīdiǎn(r)
衣服
Yīfu
Liàng
自行车
Zìxíngchē
Shuō
要不
Yàobù
午饭
Wǔfàn
中午
Zhōngwǔ
以后
Yǐhòu
怎么样
Zěnmeyàng
Jiàn
衬衫
Chènshān
Tiáo
裤子
Kùzi
Shuāng
运动
Yùndòng
Xié
颜色
Yánsè
Bái
Lán
大小
Dàxiǎo
Zhèng
Féi
Shòu
不错
Bùcuò
Bǎi
外语
Wàiyǔ
一下
Yīxià
同学
Tóngxué
电话
Diànhuà
怎么
Zěnme
Néng
手机
Shǒujī
正在
Zhèngzài
东西
Dōngxi
Xíng
为什么
Wèishéme
因为
Yīnwèi
觉得
Juéde
比较
Bǐjiào
便宜
Piányi
时候
Shíhou
当然
Dāngrán
Děi
一会儿
Yīhuǐr
Jiàn
大学
Dàxué
中心
Zhōngxīn
刚才
Gāngcái
没关系
Méi guānxì
起床
Qǐchuáng
宿舍
Sùshè
Jìn
Chéng
打的
Dǎdī
Guì
Zuò
公共汽车
Gōnggòng qìchē
汽车
Qìchē
巴士
Bāshì
大巴
Dàbā
地铁
Dìtiě
Zuì
街上
Jiēshàng
介绍
Jièshào
中文
Zhōngwén
历史
Lìshǐ
高兴
Gāoxìng
Tīng
听说
Tīngshuō
面的
Miàndī
可以
Kěyǐ
Cài
上星期
Shàng xīngqí
De
超市
Chāoshì
茄子
Qiézi
西红柿
Xīhóngshì
豆角
Dòujiǎo
黄瓜
Huángguā
雪豆
Xuědòu
新鲜
Xīnxiān
Jīn
哪里
Nǎli
还差得远呢
Hái chàde yuǎn ne
Chà
别的
Biéde
水果
Shuǐguǒ
香蕉
Xiāngjiāo
葡萄
Pútáo
一定
Yīdìng
Cháng
A
帮(助)
Bāng(zhù)
欢迎
Huānyíng
互相
Hùxiāng
Yòng
Dài
抽烟
Chōuyān
图书馆
Túshūguǎn
Huì
吸烟
Xīyān
外边
Wàibian
汉字
Hànzì
Xiě
每天
Měitiān
今年
Jīnnián
Nián
差不多
Chàbùduō
有意思
Yǒuyìsi
Nán
明年
Míngnián
Gèng
已经
Yǐjīng
应该
Yīnggāi
饿
È
饭馆
Fànguǎn
Xiā
猪肉
Zhūròu
牛肉
Niúròu
素菜
Sùcài
Zài
肉菜
Ròucài
号码
Hàomǎ
房子
Fángzi
Céng
客厅
Kètīng
餐厅
Cāntīng
厨房
Chúfáng
卫生间
Wèishēngjiān
卧室
Wòshì
地下室
Dìxiàshì
车库
Chēkù
游艺室
Yóuyìshì
左边
Zuǒbiān
右边
Yòubiān
里边
Lǐbian
旁边
Pángbiān
房间
Fángjiān
对面
Duìmiàn
中间
Zhōngjiān
Chuáng
下边
Xiàbian
桌子
Zhuōzi
椅子
Yǐzi
上边
Shàngbian
电脑
Diànnǎo
Qiáng
照片
Zhàopiàn
画儿
Huàr
Huà
后边
Hòubian
花园
Huāyuán
好看
Hǎokàn
花(儿)
Huā(r)
有时候
Yǒu shíhou
或者
Huòzhě