Level 15 Level 17
Level 16

买衣服 [Leçon 15]


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
一点(儿)
Yīdiǎn(r)
衣服
Yīfu
Liàng
自行车
Zìxíngchē
Shuō
要不
Yàobù
午饭
Wǔfàn
中午
Zhōngwǔ
以后
Yǐhòu
怎么样
Zěnmeyàng
Jiàn
衬衫
Chènshān
Tiáo
裤子
Kùzi
Shuāng
运动
Yùndòng
Xié
颜色
Yánsè
Bái
Lán
大小
Dàxiǎo
Zhèng
Féi
Shòu
不错
Bùcuò
Bǎi