Level 14 Level 16
Level 15

今天几号 [Leçon 14]


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hào
Yuè
星期
Xīngqí
星期天
Xīngqítiān
星期日
Xīngqírì
明天
Míngtiān
就...了
Jiù...le
上午
Shàngwǔ
下午
Xiàwǔ
上课
Shàngkè
英语
Yīngyǔ
法语
Fǎyǔ
下课
Xiàkè
晚上
Wǎnshàng
吃饭
Chīfàn
Fàn
问题
Wèntí
周末
Zhōumò
书店
Shūdiàn
Běn
Huí
休息
Xiūxí