Level 12 Level 14
Level 13

Élémentaire I [Leçon 1 à 12]


133 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hǎo
Hěn
Ne
Máng
Bù, bú
Lèi
朋友
Péngyou
谢谢
Xièxie
Shì
什么
Shénme
Shū
Zhè
Zhǐ
Chē
Shuí (shéi)
老师
Lǎoshī
爸爸
Bàba
妈妈
Māma
哥哥
Gēge
弟弟
Dìdi
Dōu
姐姐
Jiějie
妹妹
Mèimei
学习
Xuéxí
汉语
Hànyǔ
那儿
Nǎr
学校
Xuéxiào
Zuò
商店
Shāngdiàn
Mǎi
Mài
Kàn
Yǒu
词典
Cídiǎn
Méi
再见
Zàijiàn
请问
Qǐngwèn
Qǐng
Wèn
Nín
贵姓
Guì xìng
Xìng
Jiào
名字
Míngzì
Guó
Rén
加拿大
Jiānádà
中国
Zhōngguó
法国
Fàguó
魁北克
Kuíběikè
Ba
美国
Měiguó
日本
Rìběn
Huán
Qián
Le
Kuài
Máo
Fēn
客气
Kèqi
Duì
多少
Duōshǎo
Xiǎng
Chá
花茶
Huāchá
绿茶
Lǜchá
红茶
Hóngchá
Hēi
Yào
De
Zài
Jiā
Zhù
Gè, ge
Liǎng
学生
Xuésheng
Nán
厕所
Cèsuǒ
蒙特利尔
Méngtèlì'ěr
工作
Gōngzuò
大夫
Dàifu
北京
Běijīng
医院
Yīyuàn
先生
Xiānshēng
银行
Yínháng
Gěi
老板
Lǎobǎn
太太
Tàitài
工程师
Gōngchéngshī
公司
Gōngsī
Zǒu
现在
Xiànzài
电影
Diànyǐng
非常
Fēicháng
喜欢
Xǐhuan
Ài
可是
Kěshì
Hái
Piào
电影院
Diànyǐngyuàn
认识
Rènshi
Duō
Diǎn
对不起
Duìbùqǐ
Biǎo
Líng
事儿
Shìr
Chà
开始
Kāishǐ
Tài
Bàn
Gēn
一起
Yīqǐ
Zhēn
Cóng
Lái
Zhāng
Zhǎo
几点了
Jǐ diǎn le