Level 53
Level 54

O5 ftoets P2 herzien


322 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
goed
ἀγαθός
onrechtvaardig
ἄδικος
1. niet in staat 2. onmogelijk
ἀδύνατος
verantwoordelijk voor, schuldig aan
αἴτιος
ander
ἄλλος
beide
ἀμφότερος
waard, waardig
ἄξιος
1. best 2. zeer goed
ἄριστος
1. zelf 2. hem/haar/hun
αὐτός
verschrikkelijk, geducht
δεινός
duidelijk
δῆλος
1. in staat 2. mogelijk
δυνατός
mijn
ἐμός
gehaat, vijandig
ἐχθρός
ons, onze
ἡμέτερος
goddelijk
θεῖος
1. heilig 2. gewijd aan
ἱερός
sterk
ἰσχυρός
slecht
κακός
mooi
καλός
schitterend
λαμπρός
lang
μακρός
groot
μέγας
klein
μικρός
alleen
μόνος
10.000 ontelbaar
μυρίος
1. nieuw 2. jong
νέος
huis-; geschikt
οἰκεῖος
zo als, zodanig als
οἷος
gelijk aan, gelijkend op
ὅμοιος
oud
παλαιός
1. meeste 2. zeer velen
πλεῖστος
wat voor een?
ποῖος
vijandig
πολέμιος
kwaad, slecht
πονηρός
wie van beide?
πότερος
eerder, vroeger
πρότερος
eerste
πρῶτος
gemakkelijk
ῥᾴδιος
jouw, uw
σός
1. wijs, verstandig 2. slim
σοφός
bondgenoot
σύμμαχος
zodanig, dergelijk
τοιόσδε
zodanig, dergelijk
τοιοῦτος
julllie
ὑμέτερος
later
ὕστερος
duidelijk, evident
φανερός
lief, geliefd
φίλος
moeilijk, lastig
χαλεπός
nuttig, bruikbaar
χρήσιμος
tien
δέκα
tiende
δέκατος
tweede
δεύτερος
twee
δύο
zevende
ἕβδομος
twintig
εἴκοσι(ν)
twintigste
εἰκοστός
een
εἷς
honderd
ἑκατόν
honderdste
ἑκατοστός
zesde
ἕκτος
negende
ἔνατος
negen
ἐννέα
zes
ἕξ
zeven
ἑπτά
achtste
ὄγδοος
acht
ὀκτώ
vijfde
πεμπτός
vijf
πέντε
vierde
τέταρτος
vier
τέτταρες
drie
τρεῖς
dertigste
τριακοστός
derde
τρίτος
zwaar
βαρύς
onmiddellijk
εὐθύς
aangenaam, fijn
ἡδύς
scherp, fel
ὀξύς
snel
ταχύς
altijd
ἀεί
op andere wijze
ἄλλως
tegelijk
ἅμα
partikel+ind+coni+opt
ἄν
omhoog, boven
ἄνω
eenvoudig, kort en goed
ἁπλῶς
1. dus 2. dan in vragen
ἄρα
geeft aan dat er een vraagzin volgt
ἆρα
1. opnieuw, weer 2. op zijn beurt
αὖ
meteen, inmiddellijk
αὐτίκα
1. tenminste 2. geeft nadruk
γε
dan, dus
δή
daarna, dan
εἶτα
daar, ginds
ἐκεῖ
1. daar 2. waar
ἔνθα
1. daar 2. toen
ἐνταῦθα
buiten
ἔξω
daarna,vervolgens
ἔπειτα
nog
ἔτι
goed
εὖ
waarlijk
al, reeds
ἤδη
misschien, waarschijnlijk
ἴσως
en inderdaad
καίτοι
erg, zeer
μάλα
meest, vooral
μάλιστα
meer; liever dan
μᾶλλον
echter
μέντοι
tussen
μεταξύ
alleen maar, slechts
μόνον
inderdaad
ναί
nu
νῦν
vanwaar
ὅθεν
niet
οὐ
niet meer
οὐκέτι
zeker,dan niet, dus...?
οὐκοῦν
1. dan, nu 2. dus
οὖν
zo, op die manier
οὕτως
1. weer, opnieuw 2. terug
πάλιν
geheel en al, volkomen
πάντως
juist, precies
περ
meer
πλέον
vaak, dikwijls
πολλάκις
eens, ooit, soms
ποτε
wanneer?
πότε
1. ergens 2. denk ik, misschien
που
hoe?
πῶς
welnu, dus
τοίνυν
toen, dan
τότε
zonder, afgezonderd
χωρίς
op deze manier, zo, hierheen
ὧδε
maar
ἀλλά
want
γάρ
1. en 2. maar
δέ
of ... of
εἴτε...εἴτε
1. of 2. dan
1. en 2. ook 3. zelfs
καί
enerzijds ... anderzijds
μέν...δέ
1. en niet 2. ook niet
μηδέ
noch ... noch
μήτε...μήτε
en niet, maar niet, ook niet
οὐδέ
en
τε
als, indien
εἰ
1. toen, nadat 2. aangezien, nu
ἐπεί
totdat
ἕως
zelfs als
κἄν
tot aan
μέχρι
niet
μή
waar
ὅπου
toen, wanneer
ὅτε
1. dat 2. omdat
ὅτι
voordat
πρίν
zo, als volgt
ὡς
zoals
ὥσπερ
oorzaak, reden
αἰτία
waarheid
ἀλήθεια
noodzaak
ἀνάγκη
1. plan, besluit 2. raad, advies
βουλή
1. aarde 2. grond,land
γῆ
1. tong 2. taal
γλῶσσα
tekening, geschrift
γραφή
heerser, meester
δεσπότης
verschil, meningsverschil
διαφορά
1. roem, reputatie 2. mening
δόξα
kennis, wetenschap
ἐπιστήμη
dag
ἡμέρα
zee
θάλασσα
hoofd, kop
κεφαλή
strijd
μάχη
overwinning
νίκη
huis
οἰκία
wezen, essentie
οὐσία
legeraanvoerder
στρατιά
1. gebeurtenis 2. ongeluk
συμφορά
eer, eerbewijs
τιμή
voedsel
τροφή
lot
τύχη
stem, geluid
φωνή
land, streek
χώρα
1. ziel, geest, schim 2. leven
ψυχή
broer
ἀδελφός
1. mens 2. man
ἄνθρωπος
getal
ἀριθμός
leven
βίος
slaaf
δοῦλος
werk, daad
ἔργον
dier, levend wezen
ζῷον
zon
ἥλιος
dood
θάνατος
god
θεός
hart, gemoed
θυμός
paard
ἵππος
geschikte moment, juiste tijdstip, kans, gelegenheid
καιρός
gevaar
κίνδυνος
heer
κύριος
volk
λαός
steen
λίθος
woord
λόγος
tempel
ναός
eiland
νῆσος
geest, verstand
νοῦς
buitenlands, vreemd
ξένος
huis
οἶκος
wapen
ὅπλον
oog
ὀφθαλμός
oorlog
πόλεμος
moeite, inspanning
πόνος
rivier
ποταμός
gezicht, masker, personage
πρόσωπον
teken
σημεῖον
stadium, 185m
στάδιον
legeraanvoerder
στρατηγός
soldaat
στρατιώτης
kind
τέκνον
zoon
υἱός
angst, vrees
φόβος
tijd
χρόνος
plaats, district
χωρίον
bloed
αἷμα
letter, geschrift
γράμμα
waarschijnlijk(heid), gepast(heid)
εἰκός
leider, aanvoerder
ἡγεμών
getuige
μάρτυς
nacht
νύξ
naam
ὄνομα
1. kind 2. slaaf
παῖς
vaderland
πατρίς
wind, geest, adem
πνεῦμα
voet
πούς
vuur
πῦρ
vorm, uiterlijk, houding
σχῆμα
lichaam
σῶμα
licht
φῶς
1. charme 2. gunst, dank
χάρις
hand, arm
χείρ
man
ἀνήρ
vrouw
γυνή
dochter
θυγάτηρ
moeder
μήτηρ
schip
ναῦς
1. geheel 2. ieder 3, alle
πᾶς
vader
πατήρ
veel
πολύς
koning
βασιλεύς
geloof, vertrouwen
πίστις
stad
πόλις
opstelling
τάξις
1. geslacht, afkomst, 2. soort
γένος
volk
ἔθνος
1. gestalte uiterlijk 2. vorm, soort
εἶδος
woord, verhaal, uitspraak
ἔπος
jaar
ἔτος
berg
ὄρος
einde, doel
τέλος
elkaar
ἀλλήλων
zichzelf
ἑαυτοῦ
ik, wij
ἐγώ
ieder, elke
ἕκαστος
elk van beide
ἑκάτερος
1 die, dat 2 hij, zij, het
ἐκεῖνος
1. niemand, niets 2. geen enkel
μηδείς
deze, dit
ὅδε
juist degene die
ὅσπερ
1. niemand, niets 2. geen enkel
οὐδείς
1. deze/dit, die/dat 2. hij, zij, het
οὗτος
waar?
ποῦ
jij,u
σύ
1. iemand, iets 2. een of andere 3. enkele, sommige
τις
1. wie, wat? 2. welke?
τίς
schandelijk, lelijk
αἰσχρός
niet-Griek
βάρβαρος
rechtvaardig
δίκαιος
vrij
ἐλεύθερος
de een, de ander
ἕτερος
eigen
ἴδιος
1. voldoende 2. geschikt, in staat
ἱκανός
gelijk aan
ἴσος
gemeenschappelijk
κοινός
weinig
ὀλίγος
geheel, volledig
ὅλος
1. rechtop 2. juist
ὀρθός
zo groot als, zoveel als
ὅσος
1. zo groot 2. zoveel
τοσοῦτος
dertig
τριάκοντα
kort
βραχύς
toch
ὅμως
zeer
πάνυ
noch ... noch
οὔτε...οὔτε
als, indien
ἐάν
opdat, om te
ἵνα
opdat, om te
ὅπως
wanneer
ὅταν
1. zodat 2. zodoende, dus
ὥστε
1. voortreffelijkheid 2. dapperheid 3. deugd
ἀρετή
1. staat, samenleving 2. staatsvorm
πολιτεία
redding, behoud
σωτηρία
zilver, geld
ἀργύριον
volk
δῆμος
1. orde, wereld 2. sieraad, tooi
κόσμος
kring, cirkel
κύκλος
1. gewoonte 2. wet
νόμος
ziekte
νόσος
hemel
οὐρανός
dichter
ποιητής
plaatsen
τόπος
manier
τρόπος
strijd, wedstrijd
ἀγών
godheid
δαίμων
hoop, verwachting
ἐλπίς
1. daad 2. zaak
πρᾶγμα
mond
στόμα
water
ὕδωρ
1. zaak, ding 2. bezittingen, geld
χρῆμα
1. geheel 2. ieder 3, alle
ἅπας
rund, koe
βοῦς
oud
πρέσβυς
1. macht, vermogen 2. kracht
δύναμις
handeling, daad
πρᾶξις
natuur, aard
φύσις
grootte
μέγεθος
1. lot, ongeluk 2. gewaarwording, ervaring
πάθος
die/dat, wie/wat (betr.vnw)
ὅς