Level 19 Level 21
Level 20

단어 보충 : 인간사


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
내 형은 대학에서 공부해요
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
내 딸은 유치원에 가요
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
수즈끼씨는 뭐 하는 것을 좋아해요?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
마리아씨는 뭐에 관심이 있어요?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
리호씨는 신문 읽는 것을 몹시 싫어해요
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
쇼우씨는 예술에 관심이 있어요?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
리호씨는 언어에 관심이 있어요
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
내 여자 친구는 예술과 음악을 몹시 싫어해요
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
우리 엄마는 항상 뉴스를 봐요