Level 22 Level 24
Level 23

Express necessity


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
You must clean your room today!
Masz posprzątać dziś swój pokój!
We don't have to catch this train. We can take the next one.
Nie musimy jechać tym pociągiem. Możemy jechać następnym.
Anna, you don't have to shout so loudly! Why do you always scream?
Anna, nie musisz tak głośno krzyczeć! Czemu zawsze krzyczysz?
We had to leave yesterday.
Musieliśmy wczoraj wyjechać.
Zachary didn't have to finish his homework.
Zachary nie musiał kończyć pracy domowej.
Martha didn't have to write that letter.
Martha nie musiała pisać tego listu.
I know you were upset but you didn't have to yell at her like that.
Wiem, że było ci przykro, ale nie musiałeś tak krzyczeć na nią.
You mustn't take photos.
Nie wolno ci robić zdjęć.
You mustn't walk on the grass.
Nie wolno chodzić po trawie.
You must not use your phone here.
Nie wolno ci używać tu telefonu.
You must not turn if the light is red.
Nie wolno skręcać, jeśli jest czerwone światło.
You must not swim in this lake.
Nie wolno pływać w tym jeziorze.
You musn't use a cell phone while driving.
Nie wolno używać telefonu, kiedy się prowadzi.