Level 8 Level 10
Level 9

Từ vựng căn bản lớp 12 (9)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intellectual
thuộc trí tuệ
neglect
sao nhãng, bỏ bê
nonsense
sự vô lí, lời nói càn
philosopher
nhà triết học, triết gia
pioneer
người tiên phong
rear
nuôi dưỡng
rubbish
chuyện giảm nhí, tầm xàm
struggle
(sự) đấu tranh
accelerate
thúc đẩy; đẩy nhanh
immigrant
đồng Bạt (đơn vị tiền Thái Lan)
Buddhism
đạo Phật
Catholicism
Thiên chúa giáo La Mã
Christianity
đạo Cơ đốc
currency
đơn vị tiền tệ
diverse
thuộc nhiều loại khác nhau
forge
tạo dựng
GDP
Tổng Sản phẩm Quốc dân
integration
sự hòa nhập; hội nhập
Islam
đạo Hồi
justice
sự công bằng