Level 6 Level 8
Level 7

Từ vựng căn bản lớp 12 (7)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
socially
dễ gần gũi
plenty
sự có nhiều
appointment
cuộc hẹn
experience
kinh nghiệm
request
lời yêu cầu
agriculture
nông nghiệp
tutorial
(thuộc) gia sư
lecturer
giảng viên đại học
accompany
đi cùng,hộ tống
retail
bán lẻ
shortcoming
thiếu sót, nhược điểm
vacancy
vị trí, chức vụ bỏ trống
wholesale
bán sỉ
stressful
căng thẳng
possible
có thể thực hiện được
candidate
người ứng cử
suitable
phù hợp
previous
ưu tiên
relate
liên hệ, thuật lại
recommendation
sự giới thiệu