Level 3 Level 5
Level 4

Từ vựng căn bản lớp 12 (4)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
non-verbal
không bằng văn bản hay lời nói
wave
vẫy tay ra hiệu
obvious
hiển nhiên
appropriate
thích hợp
choice
sự lựa chọn
nod
cúi đầu
nod off
ngủ
assistance
sự giúp đỡ
impolite
bất lịch sự
social
thuộc xă hội
informality
điều thân mật
point
chỉ trỏ
rude
vô lễ
acceptable
đáng hoan nghênh
simply
đơn giản
reasonable
hợp lý
regulation
điều lệ
posture
tư thế
shy
e thẹn
lack
sự thiếu