Level 2 Level 4
Level 3

Từ vựng căn bản lớp 12 (3)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
income
thu nhập(của cá nhân, công ti)
banquet
tiệc lớn
ancestor
ông bà, tổ tiên
blessing
phúc lành
schedule
sắp xếp
altar
bàn thờ
ceremony
nghi lễ
envelope
phong bì
meatball
thịt viên
wildlife
hoang dă
conical
có hình nón
revenue
thu nhập ( của chính phủ từ việc thu thuế)
apologize
xin lỗi
approach
tiếp cận
argument
sự tranh luận
compliment
lời khen
decent
lịch sự
marvellous
tuyệt diệu
attention
sự chú ý
verbal
bằng lời nói