Level 25 Level 27
Level 26

Vocab level 13


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
revenue
thu nhập (của công ti, tổ chức nào đó)
income
thu nhập (của cá nhân)
administration
sự quản lí, quản trị
exclude
ngăn chặn, loại trừ
board
ban, bộ
spread
mở rộng, lan truyền
illumination
sự chiếu sáng
twist
quấn, cuộn, xoắn
rag
giẻ rách
charcoal
than củi
underneath
dưới, bên dưới
aye
đồng ý
substance
chất
patent
giấy đăng kí, bằng sáng chế
odor
mùi
feasible
khả thi, có thể thực hiện được
distill
chưng cất
underdog
người bị thua thiệt, chịu áp bức
claim
yêu cầu, yêu sách
spirit
sự nhiệt tình, hăng hái, nghị lực