Level 21 Level 23
Level 22

Vocab level 9


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assess
đánh giá
consequently
do đó
misuse
lạm dụng
objectivity
tính khách quan
realm
vương quốc, theo nghĩa bóng thì có nghĩa là lĩnh vực
desirable
đáng khao khát
manipulation
sự lôi kéo(bằng mánh khóe)
hereditary
cha truyền con nối
mechanism
cơ chế, cơ cấu
accomplishment
thành tựu, thành quả
deficiency
sự thiếu hụt
fairly
kha khá
somewhat
hơi, một chút
cynical
hoài nghi, nhạo báng, bất chấp đạo lí
thinker
nhà tư tưởng
gravity
trọng lực
atomic
thuộc nguyên tử
particle
hạt(trong vật lý)
quanta
lượng tử
undergo
trải qua