Level 20 Level 22
Level 21

Vocab level 8


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
polio
bệnh bại liệt
nominate
bổ nhiệm, chỉ định
presidency
nhiệm kì làm tổng thống
declare
tuyên bố
oppose
chống đối, phản đối
intense
mãnh liệt, có cường độ lớn
obligation
nghĩa vụ bổn phận
arrogant
kiêu căng
impatient
thiếu kiên nhẫn
discounting
chiết khấu
notwithstanding
bất kể, dù cho
discern
nhận thức, phân biệt được
legible
dễ đọc
legitimate
hợp pháp
practical
thiết thực
adequate
đầy đủ
abundant
nhiều, phong phú
dominant
ưu thế hơn, trội hơn
detriment
sự tổn hại
moral
thuộc đạo đức