Level 1 Level 3
Level 2

Từ vựng căn bản lớp 12 (2)


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
attract
thu hút
contractual
bằng khế ước
bride
cô dâu
groom
chú rể
suppose
cho là; tin rằng
precede
đến trước, đi trước
survey
khảo sát
determine
xác định
summary
bản tóm tắt
maintain
duy trì
wise
sáng suốt
reject
từ chối
sacrifice
hy sinh;vật hiến tế
obliged
bắt buộc,cưỡng bức
demand
đ̣òi hỏi; cần
counterpar
bản sao, bản đối chiếu
generation
thế hệ
grocery
việc buôn bán tạp phẩm; tạp hóa
nursing home
bệnh xá