Level 18 Level 20
Level 19

Vocab level 6


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commence
bắt đầu
stricken
hoảng sợ
deadline
hạn chót
transcript
bản sao
institution
viện, cơ quan
registration
sự đăng ký
accompany
kèm theo, đi kèm
enroll
đăng kí, ghi tên
undergraduate
sinh viên chưa tốt nghiệp
graduate
người có bằng cấp(nhất là bằng đại học)
postgraduate
người đã có bằng cử nhân và đang tiếp tục học lên bậc tiếp theo
chairperson
chủ tịch
approval
sự tán thành
companion
bạn đồng hành
certificate
giấy công nhận trong nhiều lĩnh vực như: giáo dục, sinh sản, hôn nhân...
diploma
chứng chỉ(chỉ dùng trong giáo dục)
degree
bằng cấp(được cấp bởi các trường đại học)
bachelor
cử nhân
faculty
toàn bộ cán bộ giảng dạy của một khoa trong trường đại học
lecturer
giảng viên