Level 17 Level 19
Level 18

Vocab level 5


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
misunderstanding
sự hiểu nhầm
infection
sự truyền bệnh
microscopic
rất nhỏ
influenza
bệnh cúm
antibody
kháng thể(chất cơ thể tiết ra để tiêu diệt mầm bệnh)
vim
sức sống
diagnosis
sự chuẩn đoán
symptom
triệu chứng
outbreak
sự bùng phát
origin
nguồn gốc
isolate
cách li
rational
có lý trí, hợp lí
probe
thăm dò
poll
cuộc trưng cầu dân ý
campaign
chiến dịch
reflect
phản ánh
sociologist
nhà xã hội học
interpret
giải thích
elicit
gợi ra
indispensable
không thể thiếu được