Level 16 Level 18
Level 17

Vocab level 4


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
museum
bảo tàng
collection
bộ sưu tập
successive
liên tục, kế tiếp
intimate
cá nhân, riêng tư
concept
quan niệm, khái niệm
coincide
xảy ra đồng thời
reptile
loài bò sát
dominate
chi phối, thống trị
giant
to lớn, khổng lồ
lizard
thằn lằn
kind
giống, loài, loại
hibernate
ngủ đông
fur
lông (thú)
feather
lông vũ
chilly
giá lạnh
estate
bất động sản
extensive
rộng rãi, bao quát, có phạm vi rộng
renovation
sự nâng cấp, cải tiến, đổi mới
residence
nơi cư trú, dinh thự
resident
cư dân