Level 12 Level 14
Level 13

Từ vựng căn bản lớp 12 (13)


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commitment
sự cam kết
dissolve
giải tán, giải thể
domestic
nội địa
drug
ma túy
menial
(thuộc về công việc) hèn hạ, rẻ rúng
eliminate
loại bỏ, loại trừ
administration
chính quyền
ethnic minority
dân tộc thiểu số
expand
mở rộng
guideline
nguyên tắc chỉ đạo
illegal
bất hợp pháp
ruin
làm hư hại
inflation
lạm phát
inhabitant
dân cư
intervention
sự can thiệp
investment
sự đầu tư
reform
cải cách
renovation
sự đổi mới
sector
lĩnh vực, khu vực
stagnant
trì trệ
subsidy
sự bao cấp, do nhà nước lo
substantial
to lớn, đáng kể
pessimistic
bi quan
optimistic
lạc quan
terrorist
quân khủng bố
labour-saving
tiết kiệm sức lao động