Level 9 Level 11
Level 10

Từ vựng căn bản lớp 12 (10)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
deal
sự thỏa thuận
defend
bảo vệ
enthusiast
người nhiệt tình, say mê
outstanding
xuất sắc
overwhelming
lớn, vĩ đại
podium
bục danh dự (trong thể thao)
appalled
bị choáng
appeal
kêu gọi
dedicated (to)
tận tụy; cống hiến
disaster-stricken
bị thiên tai tàn phá
epidemic
dịch bệnh, nạn dịch
hesitation
sự do dự, chừng chừ
initiate
khởi sự
tsunami
sóng thần
cyclone
lốc xoáy
advocate
chủ trương, tán thành
childbearing
việc sanh con
deep-seated
ăn sâu, lâu đời
discriminate
phân biệt đối xử
homemaking
việc chăm sóc gia đình